ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1000 (ER_HASHCHK)     
1001 (ER_NISAMCHK)     
1002 (ER_NO)
1003 (ER_YES)     
1004 (ER_CANT_CREATE_FILE)     
1005 (ER_CANT_CREATE_TABLE)
1006 (ER_CANT_CREATE_DB)     
1007 (ER_DB_CREATE_EXISTS)     
1008 (ER_DB_DROP_EXISTS)
1009 (ER_DB_DROP_DELETE)     
1010 (ER_DB_DROP_RMDIR)     
1011 (ER_CANT_DELETE_FILE)
1012 (ER_CANT_FIND_SYSTEM?)     
1013 (ER_CANT_GET_STAT)     
1014 (ER_CANT_GET_WD)
1015 (ER_CANT_LOCK)     
1016 (ER_CANT_OPEN_FILE)     
1017 (ER_FILE_NOT_FOUND)
1018 (ER_CANT_READ_DIR)     
1019 (ER_CANT_SET_WD)     
1020 (ER_CHECKREAD)
1021 (ER_DISK_FULL)     
1023 (ER_ERROR_ON_CLOSE)     
1024 (ER_ERROR_ON_READ)
1025 (ER_ERROR_ON_RENAME)     
1026 (ER_ERROR_ON_WRITE)     
1027 (ER_FILE_USED)
1028 (ER_FILSORT_ABORT)     
1029 (ER_FORM_NOT_FOUND)     
1030 (ER_GET_ERRNO)
1031 (ER_ILLEGAL_HA)     
1032 (ER_KEY_NOT_FOUND)     
1033 (ER_NOT_FORM_FILE)
1034 (ER_NOT_KEYFILE)     
1035 (ER_OLD_KEYFILE)     
1036 (ER_OPEN_AS_READONLY)
1039 (ER_UNEXPECTED_EOF)     
1041 (ER_OUT_OF_RESOURCES)     
1076 (ER_READY)
1077 (ER_NORMAL_SHUTDOWN)     
1078 (ER_GOT_SIGNAL)     
1079 (ER_SHUTDOWN_COMPLETE)
1085 (ER_TEXTFILE_NOT?)     
1086 (ER_FILE_EXISTS_ERROR)     
1087 (ER_LOAD_INFO)
1088 (ER_ALTER_INFO)     
1089 (ER_WRONG_SUB_KEY)     
1092 (ER_INSERT_INFO)
1093 (ER_UPDATE_TABLE_USED)     
1094 (ER_NO_SUCH_THREAD)     
1095 (ER_KILL_DENIED_ERROR)
1096 (ER_NO_TABLES_USED)     
1097 (ER_TOO_BIG_SET)     
1098 (ER_NO_UNIQUE_LOGFILE)
1099 (ER_TABLE_NOT_LOCKED?)     
1100 (ER_TABLE_NOT_LOCKED)     
1105 (ER_UNKNOWN_ERROR)
1108 (ER_WRONG_PARAMETERS?)     
1111 (ER_INVALID_GROUP?)     
1114 (ER_RECORD_FILE_FULL)
1116 (ER_TOO_MANY_TABLES)     
1117 (ER_TOO_MANY_FIELDS)     
1119 (ER_STACK_OVERRUN)
1122 (ER_CANT_FIND_UDF)     
1123 (ER_CANT_INITIALIZE?)     
1124 (ER_UDF_NO_PATHS)
1125 (ER_UDF_EXISTS)     
1126 (ER_CANT_OPEN_LIBRARY)     
1127 (ER_CANT_FIND_DL?)
1128 (ER_FUNCTION_NOT?)     
1129 (ER_HOST_IS_BLOCKED)     
1130 (ER_HOST_NOT?)
1134 (ER_UPDATE_INFO)     
1135 (ER_CANT_CREATE?)     
1137 (ER_CANT_REOPEN_TABLE)
1150 (ER_DELAYED_CANT?)     
1151 (ER_TOO_MANY_DELAYED?)     
1165 (ER_DELAYED_INSERT?)
1168 (ER_WRONG_MRG_TABLE)     
1174 (ER_NO_RAID_COMPILED)     
1175 (ER_UPDATE_WITHOUT?)
1180 (ER_ERROR_DURING?)     
1181 (ER_ERROR_DURING?)     
1182 (ER_ERROR_DURING?)
1183 (ER_ERROR_DURING?)     
1185 (ER_DUMP_NOT?)     
1186 (ER_FLUSH_MASTER?)
1187 (ER_INDEX_REBUILD)     
1188 (ER_MASTER)     
1191 (ER_FT_MATCHING_KEY?)
1192 (ER_LOCK_OR_ACTIVE?)     
1193 (ER_UNKNOWN_SYSTEM?)     
1194 (ER_CRASHED_ON_USAGE)
1195 (ER_CRASHED_ON_REPAIR)     
1196 (ER_WARNING_NOT?)     
1197 (ER_TRANS_CACHE_FULL)
1198 (ER_SLAVE_MUST_STOP)     
1199 (ER_SLAVE_NOT_RUNNING)     
1200 (ER_BAD_SLAVE)
1201 (ER_MASTER_INFO)     
1202 (ER_SLAVE_THREAD)     
1204 (ER_SET_CONSTANTS?)
1205 (ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT)     
1206 (ER_LOCK_TABLE_FULL)     
1208 (ER_DROP_DB_WITH?)
1209 (ER_CREATE_DB_WITH?)     
1210 (ER_WRONG_ARGUMENTS)     
1212 (ER_UNION_TABLES_IN?)
1214 (ER_TABLE_CANT?)     
1215 (ER_CANNOT_ADD?)     
1219 (ER_QUERY_ON_MASTER)
1220 (ER_ERROR_WHEN?)     
1221 (ER_WRONG_USAGE)     
1223 (ER_CANT_UPDATE_WITH?)
1224 (ER_MIXING_NOT?)     
1225 (ER_DUP_ARGUMENT)     
1228 (ER_LOCAL_VARIABLE)
1229 (ER_GLOBAL_VARIABLE)     
1233 (ER_VAR_CANT_BE_READ)     
1236 (ER_MASTER_FATAL?)
1237 (ER_SLAVE_IGNORED?)     
1238 (ER_INCORRECT_GLOBAL?)     
1240 (ER_KEY_REF_DO_NOT?)
1243 (ER_UNKNOWN_STMT?)     
1244 (ER_CORRUPT_HELP_DB)     
1245 (ER_CYCLIC_REFERENCE)
1246 (ER_AUTO_CONVERT)     
1254 (ER_SLAVE_WAS_RUNNING)     
1255 (ER_SLAVE_WAS_NOT?)
1256 (ER_TOO_BIG_FOR?)     
1257 (ER_ZLIB_Z_MEM_ERROR)     
1258 (ER_ZLIB_Z_BUF_ERROR)
1259 (ER_ZLIB_Z_DATA_ERROR)     
1260 (ER_CUT_VALUE_GROUP?)     
1266 (ER_WARN_USING_OTHER?)
1267 (ER_CANT_AGGREGATE?)     
1268 (ER_DROP_USER)     
1269 (ER_REVOKE_GRANTS)
1270 (ER_CANT_AGGREGATE?)     
1271 (ER_CANT_AGGREGATE?)     
1272 (ER_VARIABLE_IS_NOT?)
1273 (ER_UNKNOWN_COLLATION)     
1274 (ER_SLAVE_IGNORED?)     
1275 (ER_SERVER_IS_IN?)
1276 (ER_WARN_FIELD?)     
1277 (ER_BAD_SLAVE_UNTIL?)     
1278 (ER_MISSING_SKIP?)
1279 (ER_UNTIL_COND?)     
1282 (ER_WARN_QC_RESIZE)     
1283 (ER_BAD_FT_COLUMN)
1284 (ER_UNKNOWN_KEY_CACHE)     
1285 (ER_WARN_HOSTNAME?)     
1287 (ER_WARN_DEPRECATED?)
1288 (ER_NON_UPDATABLE?)     
1289 (ER_FEATURE_DISABLED)     
1290 (ER_OPTION_PREVENTS?)
1291 (ER_DUPLICATED_VALUE?)     
1293 (ER_TOO_MUCH_AUTO?)     
1294 (ER_INVALID_ON_UPDATE)
1295 (ER_UNSUPPORTED_PS)     
1296 (ER_GET_ERRMSG)     
1297 (ER_GET_TEMPORARY?)
1298 (ER_UNKNOWN_TIME_ZONE)     
1299 (ER_WARN_INVALID?)     
1300 (ER_INVALID?)
1301 (ER_WARN_ALLOWED?)     
1302 (ER_CONFLICTING?)     
1306 (ER_SP_DROP_FAILED)
1307 (ER_SP_STORE_FAILED)     
1328 (ER_SP_WRONG_NO_OF?)     
1334 (ER_SP_CANT_ALTER)
1340 (ER_FPARSER_TOO_BIG?)     
1341 (ER_FPARSER_BAD?)     
1342 (ER_FPARSER_EOF_IN?)
1343 (ER_FPARSER_ERROR_IN?)     
1344 (ER_FPARSER_EOF_IN?)     
1345 (ER_VIEW_NO_EXPLAIN)
1346 (ER_FRM_UNKNOWN_TYPE)     
1347 (ER_WRONG_OBJECT)     
1348 (ER_NONUPDATEABLE?)
1349 (ER_VIEW_SELECT?)     
1350 (ER_VIEW_SELECT?)     
1351 (ER_VIEW_SELECT?)
1352 (ER_VIEW_SELECT?)     
1353 (ER_VIEW_WRONG_LIST)     
1354 (ER_WARN_VIEW_MERGE)
1355 (ER_WARN_VIEW?)     
1356 (ER_VIEW_INVALID)     
1357 (ER_SP_NO_DROP_SP)
1358 (ER_SP_GOTO_IN_HNDLR)     
1359 (ER_TRG_ALREADY?)     
1360 (ER_TRG_DOES_NOT?)
1361 (ER_TRG_ON_VIEW_OR?)     
1362 (ER_TRG_CANT_CHANGE?)     
1363 (ER_TRG_NO_SUCH_ROW?)
1364 (ER_NO_DEFAULT_FOR?)     
1366 (ER_TRUNCATED_WRONG?)     
1368 (ER_VIEW_NONUPD_CHECK)
1369 (ER_VIEW_CHECK_FAILED)     
1371 (ER_RELAY_LOG_FAIL)     
1372 (ER_PASSWD_LENGTH)
1373 (ER_UNKNOWN_TARGET?)     
1374 (ER_IO_ERR_LOG_INDEX?)     
1375 (ER_BINLOG_PURGE?)
1376 (ER_FSEEK_FAIL)     
1377 (ER_BINLOG_PURGE?)     
1378 (ER_LOG_IN_USE)
1379 (ER_LOG_PURGE?)     
1380 (ER_RELAY_LOG_INIT)     
1381 (ER_NO_BINARY_LOGGING)
1382 (ER_RESERVED_SYNTAX)     
1383 (ER_WSAS_FAILED)     
1384 (ER_DIFF_GROUPS_PROC)
1385 (ER_NO_GROUP_FOR_PROC)     
1386 (ER_ORDER_WITH_PROC)     
1387 (ER_LOGGING_PROHIBIT?)
1388 (ER_NO_FILE_MAPPING)     
1389 (ER_WRONG_MAGIC)     
1390 (ER_PS_MANY_PARAM)
1391 (ER_KEY_PART_0)     
1392 (ER_VIEW_CHECKSUM)     
1393 (ER_VIEW_MULTIUPDATE)
1394 (ER_VIEW_NO_INSERT?)     
1395 (ER_VIEW_DELETE?)     
1396 (ER_CANNOT_USER)
1404 (ER_PROC_AUTO_GRANT?)     
1405 (ER_PROC_AUTO_REVOKE?)     
1408 (ER_STARTUP)
1409 (ER_LOAD_FROM_FIXED?)     
1411 (ER_WRONG_VALUE_FOR?)     
1412 (ER_TABLE_DEF_CHANGED)
1417 (ER_FAILED_ROUTINE?)     
1418 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     
1419 (ER_BINLOG_CREATE?)
1420 (ER_EXEC_STMT_WITH?)     
1421 (ER_STMT_HAS_NO_OPEN?)     
1422 (ER_COMMIT_NOT?)
1423 (ER_NO_DEFAULT_FOR?)     
1424 (ER_SP_NO_RECURSION)     
1428 (ER_WRONG_LOCK_OF?)
1429 (ER_CONNECT_TO?)     
1430 (ER_QUERY_ON_FOREIGN?)     
1431 (ER_FOREIGN_DATA?)
1432 (ER_FOREIGN_DATA?)     
1433 (ER_FOREIGN_DATA?)     
1434 (ER_CANT_CREATE?)
1435 (ER_TRG_IN_WRONG?)     
1436 (ER_STACK_OVERRUN?)     
1438 (ER_WARN_CANT_DROP?)
1442 (ER_CANT_UPDATE_USED?)     
1443 (ER_VIEW_PREVENT?)     
1444 (ER_PS_NO_RECURSION)
1445 (ER_SP_CANT_SET?)     
1446 (ER_MALFORMED_DEFINER)     
1447 (ER_VIEW_FRM_NO_USER)
1448 (ER_VIEW_OTHER_USER)     
1449 (ER_NO_SUCH_USER)     
1450 (ER_FORBID_SCHEMA?)
1454 (ER_TRG_NO_DEFINER)     
1455 (ER_OLD_FILE_FORMAT)     
1456 (ER_SP_RECURSION?)
1457 (ER_SP_PROC_TABLE?)     
1459 (ER_TABLE_NEEDS?)     
1462 (ER_VIEW_RECURSIVE)
1464 (ER_TABLE_CANT?)     
1465 (ER_NO_TRIGGERS_ON?)     
1466 (ER_REMOVED_SPACES)
1467 (ER_AUTOINC_READ?)     
1468 (ER_USERNAME)     
1469 (ER_HOSTNAME)
1470 (ER_WRONG_STRING?)     
1471 (ER_NON_INSERTABLE?)     
1472 (ER_ADMIN_WRONG_MRG?)
1473 (ER_TOO_HIGH_LEVEL?)     
1474 (ER_NAME_BECOMES?)     
1475 (ER_AMBIGUOUS_FIELD?)
1476 (ER_FOREIGN_SERVER?)     
1477 (ER_FOREIGN_SERVER?)     
1478 (ER_ILLEGAL_HA?)
1479 (ER_PARTITION?)     
1480 (ER_PARTITION_WRONG?)     
1481 (ER_PARTITION?)
1482 (ER_PARTITION?)     
1483 (ER_PARTITION?)     
1484 (ER_PARTITION_WRONG?)
1485 (ER_PARTITION_WRONG?)     
1486 (ER_WRONG_EXPR_IN?)     
1487 (ER_NO_CONST_EXPR_IN?)
1488 (ER_FIELD_NOT_FOUND?)     
1489 (ER_LIST_OF_FIELDS?)     
1490 (ER_INCONSISTENT?)
1491 (ER_PARTITION_FUNC?)     
1492 (ER_PARTITIONS_MUST?)     
1493 (ER_RANGE_NOT?)
1494 (ER_INCONSISTENT?)     
1495 (ER_MULTIPLE_DEF?)     
1496 (ER_PARTITION_ENTRY?)
1497 (ER_MIX_HANDLER_ERROR)     
1498 (ER_PARTITION_NOT?)     
1499 (ER_TOO_MANY?)
1500 (ER_SUBPARTITION?)     1501 (ER_CANT_CREATE?)     1502 (ER_BLOB_FIELD_IN?)
1503 (ER_UNIQUE_KEY_NEED?)     1504 (ER_NO_PARTS_ERROR)     1505 (ER_PARTITION_MGMT?)
1506 (ER_FOREIGN_KEY_ON?)     1507 (ER_DROP_PARTITION?)     1508 (ER_DROP_LAST?)
1509 (ER_COALESCE_ONLY_ON?)     1510 (ER_REORG_HASH_ONLY?)     1511 (ER_REORG_NO_PARAM?)
1512 (ER_ONLY_ON_RANGE?)     1513 (ER_ADD_PARTITION?)     1514 (ER_ADD_PARTITION_NO?)
1515 (ER_COALESCE?)     1516 (ER_REORG_PARTITION?)     1517 (ER_SAME_NAME?)
1518 (ER_NO_BINLOG_ERROR)     1519 (ER_CONSECUTIVE?)     1520 (ER_REORG_OUTSIDE?)
1521 (ER_PARTITION?)     1522 (ER_PART_STATE_ERROR)     1523 (ER_LIMITED_PART?)
1524 (ER_PLUGIN_IS_NOT?)     1525 (ER_WRONG_VALUE)     1526 (ER_NO_PARTITION_FOR?)
1527 (ER_FILEGROUP_OPTION?)     1528 (ER_CREATE_FILEGROUP?)     1529 (ER_DROP_FILEGROUP?)
1530 (ER_TABLESPACE_AUTO?)     1531 (ER_WRONG_SIZE_NUMBER)     1532 (ER_SIZE_OVERFLOW?)
1533 (ER_ALTER_FILEGROUP?)     1534 (ER_BINLOG_ROW?)     1535 (ER_BINLOG_ROW_WRONG?)
1536 (ER_BINLOG_ROW_RBR?)     1537 (ER_EVENT_ALREADY?)     1538 (ER_EVENT_STORE?)
1539 (ER_EVENT_DOES_NOT?)     1540 (ER_EVENT_CANT_ALTER)     1541 (ER_EVENT_DROP_FAILED)
1542 (ER_EVENT_INTERVAL?)     1543 (ER_EVENT_ENDS?)     1544 (ER_EVENT_EXEC_TIME?)
1545 (ER_EVENT_OPEN_TABLE?)     1546 (ER_EVENT_NEITHER_M?)     1547 (ER_OBSOLETE_COL?)
1548 (ER_OBSOLETE_CANNOT?)     1549 (ER_EVENT_CANNOT?)     1550 (ER_EVENT_COMPILE?)
1551 (ER_EVENT_SAME_NAME)     1552 (ER_EVENT_DATA_TOO?)     1553 (ER_DROP_INDEX_FK)
1554 (ER_WARN_DEPRECATED?)     1555 (ER_CANT_WRITE_LOCK?)     1556 (ER_CANT_LOCK_LOG?)
1558 (ER_COL_COUNT_DOESNT?)     1559 (ER_TEMP_TABLE?)     1560 (ER_STORED_FUNCTION?)
1561 (ER_NDB_CANT_SWITCH?)     1562 (ER_PARTITION_NO?)     1563 (ER_PARTITION_CONST?)
1564 (ER_PARTITION?)     1565 (ER_DDL_LOG_ERROR)     1566 (ER_NULL_IN_VALUES?)
1567 (ER_WRONG_PARTITION?)     1569 (ER_DUP_ENTRY?)     1570 (ER_EVENT_MODIFY?)
1571 (ER_EVENT_SET_VAR?)     1572 (ER_PARTITION_MERGE?)     1573 (ER_CANT_ACTIVATE_LOG)
1574 (ER_RBR_NOT_AVAILABLE)     1575 (ER_BASE64_DECODE?)     1576 (ER_EVENT_RECURSION?)
1577 (ER_EVENTS_DB_ERROR)     1578 (ER_ONLY_INTEGERS?)     1579 (ER_UNSUPORTED_LOG?)
1580 (ER_BAD_LOG_STATEMENT)     1581 (ER_CANT_RENAME_LOG?)     1585 (ER_NATIVE_FCT_NAME?)
1587 (ER_BINLOG_PURGE?)     1588 (ER_EVENT_CANNOT?)     1589 (ER_EVENT_CANNOT?)
1590 (ER_SLAVE_INCIDENT)     1591 (ER_NO_PARTITION_FOR?)     1592 (ER_BINLOG_UNSAFE?)
1593 (ER_SLAVE_FATAL_ERROR)     1594 (ER_SLAVE_RELAY_LOG?)     1595 (ER_SLAVE_RELAY_LOG?)
1596 (ER_SLAVE_CREATE?)     1597 (ER_SLAVE_MASTER_COM?)     1598 (ER_BINLOG_LOGGING?)
1599 (ER_VIEW_NO_CREATION?)     1600 (ER_VIEW_INVALID?)     1601 (ER_SR_INVALID?)
1602 (ER_TRG_CORRUPTED?)     1603 (ER_TRG_NO_CREATION?)     1604 (ER_TRG_INVALID?)
1605 (ER_EVENT_INVALID?)     1606 (ER_TRG_CANT_OPEN?)     1607 (ER_CANT_CREATE?)
1608 (ER_NEVER_USED)     1609 (ER_NO_FORMAT?)     1610 (ER_SLAVE_CORRUPT?)
1611 (ER_LOAD_DATA?)     1612 (ER_LOG_PURGE_NO_FILE)     1615 (ER_NEED_REPREPARE)
1616 (ER_DELAYED_NOT?)     1617 (WARN_NO_MASTER_INFO)     1618 (WARN_OPTION_IGNORED)
1619 (WARN_PLUGIN_DELETE?)     1620 (WARN_PLUGIN_BUSY)     1621 (ER_VARIABLE_IS?)
1622 (ER_WARN_ENGINE?)     1623 (ER_SLAVE_HEARTBEAT?)     1624 (ER_SLAVE_HEARTBEAT?)
1625 (ER_NDB_REPLICATION?)     1626 (ER_CONFLICT_FN?)     1627 (ER_EXCEPTIONS_WRITE?)
1628 (ER_TOO_LONG_TABLE?)     1629 (ER_TOO_LONG_FIELD?)     1631 (ER_DATABASE_NAME)
1632 (ER_TABLE_NAME)     1633 (ER_PARTITION_NAME)     1634 (ER_SUBPARTITION_NAME)
1635 (ER_TEMPORARY_NAME)     1636 (ER_RENAMED_NAME)     1637 (ER_TOO_MANY?)
1638 (WARN_NON_ASCII?)     1639 (ER_DEBUG_SYNC?)     1640 (ER_DEBUG_SYNC_HIT?)
1644 (ER_SIGNAL_EXCEPTION)     1646 (ER_SIGNAL_BAD?)     1647 (WARN_COND_ITEM?)
1648 (ER_COND_ITEM_TOO?)     1649 (ER_UNKNOWN_LOCALE)     1650 (ER_SLAVE_IGNORE?)
1651 (ER_QUERY_CACHE?)     1652 (ER_SAME_NAME?)     1653 (ER_PARTITION_COLUMN?)
1654 (ER_WRONG_TYPE?)     1655 (ER_TOO_MANY?)     1656 (ER_MAXVALUE_IN?)
1657 (ER_TOO_MANY_VALUES?)     1658 (ER_ROW_SINGLE?)     1659 (ER_FIELD_TYPE_NOT?)
1660 (ER_PARTITION_FIELDS?)     1661 (ER_BINLOG_ROW?)     1662 (ER_BINLOG_ROW_MODE?)
1663 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1664 (ER_BINLOG_ROW?)     1665 (ER_BINLOG_STMT_MODE?)
1666 (ER_BINLOG_ROW?)     1667 (ER_BINLOG_MULTIPLE?)     1668 (ER_BINLOG_UNSAFE?)
1669 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1670 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1671 (ER_BINLOG_UNSAFE?)
1672 (ER_BINLOG_UNSAFE_UDF)     1673 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1674 (ER_BINLOG_UNSAFE?)
1675 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1676 (ER_MESSAGE_AND?)     1677 (ER_SLAVE_CONVERSION?)
1678 (ER_SLAVE_CANT?)     1679 (ER_INSIDE?)     1680 (ER_PATH_LENGTH)
1681 (ER_WARN_DEPRECATED?)     1682 (ER_WRONG_NATIVE?)     1683 (ER_WRONG_PERFSCHEMA?)
1684 (ER_WARN_I_S_SKIPPED?)     1685 (ER_INSIDE?)     1686 (ER_STORED_FUNCTION?)
1688 (ER_TOO_LONG_INDEX?)     1689 (ER_LOCK_ABORTED)     1691 (ER_WRONG_SPVAR_TYPE?)
1692 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1693 (ER_BINLOG_UNSAFE?)     1694 (ER_INSIDE?)
1695 (ER_STORED_FUNCTION?)     1696 (ER_FAILED_READ_FROM?)     1697 (ER_VALUES_IS_NOT?)
1699 (ER_SET_PASSWORD?)     1700 (ER_GRANT_PLUGIN?)     1701 (ER_COL_COUNT_DOESNT?)
1702 (ER_CANNOT_LOAD_FROM?)     1703 (ER_MASTER_DELAY?)     1704 (ER_ONLY_FD_AND_RBR?)
1705 (ER_PARTITION?)     1706 (ER_PARTITION?)     1707 (ER_PARTITION?)
1708 (ER_PARTITION?)     1709 (ER_UNKNOWN_PARTITION)     1710 (ER_TABLES_DIFFERENT?)
1711 (ER_ROW_DOES_NOT?)     1712 (ER_BINLOG_CACHE?)     1713 (ER_WARN_INDEX_NOT?)
1715 (ER_PLUGIN_IS?)     1716 (ER_SLAVE_HEARTBEAT?)     1717 (ER_SLAVE_HEARTBEAT?)
1718 (ER_PARTITION?)     1719 (ER_NO_SUCH_KEY_VALUE)     1720 (ER_RPL_INFO_DATA?)
1721 (ER_CANT_LOCK_RPL?)     1722 (ER_NETWORK_READ?)     1723 (ER_BINLOG_READ?)
1724 (ER_STMT_CACHE_FULL)     1725 (ER_MULTI_UPDATE_KEY?)     1726 (ER_BINLOG_STMT?)
1727 (ER_CANT_UPDATE?)     1728 (ER_PARTITION_CLAUSE?)     1729 (ER_ROW_DOES_NOT?)
1730 (ER_NO_SUCH_PARTITION)     1731 (ER_TABLE_NEEDS?)     1732 (WARN_OPTION_BELOW?)
1733 (ER_CHANGE_RPL_INFO?)     1734 (ER_WARNING_NOT?)     1735 (ER_WARNING_NOT?)
1736 (ER_INDEX_COLUMN_TOO?)     1737 (ER_ERROR_IN_TRIGGER?)     1738 (ER_ERROR_IN_UNKNOWN?)
1739 (ER_INDEX_CORRUPT)     1740 (ER_MTS_FEATURE_IS?)     1741 (ER_MTS_UPDATED_DBS?)
1742 (ER_MTS_CANT_PARALLEL)     1743 (ER_MTS_INCONSISTENT?)     1744 (ER_UNDO_RECORD_TOO?)
1745 (ER_PLUGIN_NO?)     1746 (ER_PLUGIN_NO_INSTALL)

ใครเจอปัญหา Error อะไร สอบถามได้ที่เว็บบอร์ด หน้าเว็บบอร์ด
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สรุปงานวิดีโอที่ศึกษาเกี่ยวกับmindphp
โดย Aranya อ 26 ม.ค. 2021 3:40 pm บอร์ด M121 - อรัญญา ปะสาวะกา
0
1
อ 26 ม.ค. 2021 3:40 pm โดย Aranya
Index ถอดวิดีโอ Canva
โดย Aranya อ 26 ม.ค. 2021 2:32 pm บอร์ด M121 - อรัญญา ปะสาวะกา
0
5
อ 26 ม.ค. 2021 2:32 pm โดย Aranya
งานประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
โดย Aranya อ 26 ม.ค. 2021 9:40 am บอร์ด M121 - อรัญญา ปะสาวะกา
3
35
อ 26 ม.ค. 2021 11:06 am โดย mindphp
phpBB3 เมนู ACP หายไปและ login เป็น admin ไม่ได้
โดย eange08 จ 25 ม.ค. 2021 7:26 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
21
อ 26 ม.ค. 2021 10:16 am โดย eange08
7s Framework วิเคราะห์ธุรกิจในองค์กร
โดย Aranya จ 25 ม.ค. 2021 4:46 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
1
17
อ 26 ม.ค. 2021 8:52 am โดย DanielPe
SWOT
โดย Aranya จ 25 ม.ค. 2021 4:15 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
14
จ 25 ม.ค. 2021 4:15 pm โดย Aranya
five forces model
โดย Aranya จ 25 ม.ค. 2021 3:54 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
1
27
อ 26 ม.ค. 2021 11:31 am โดย Aranya
7ps พื้นฐานการตลาด
โดย Aranya จ 25 ม.ค. 2021 3:40 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
2
23
อ 26 ม.ค. 2021 10:41 am โดย Aranya