ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

php 5.2 เปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่? เกี่ยว
OpenSSL update 0.9.8d
libraries สำหรับ Postgresql และ MySQL สำหรับ windows
เพิ่ม hexadecimal entity in imagettftext()
เพิ่ม function array_fill_keys() และ function อื่น อีกมามาย? ตรวจจน fixbug ต่างๆ

Version 5.2.0

02-Nov-2006

 • Updated bundled OpenSSL to version 0.9.8d in the Windows distro. (Edin)
 • Updated Postgresql client libraries to 8.1.4 in the Windows distro. (Edin)
 • Updated PCRE to version 6.7. (Ilia)
 • Updated libsqlite in ext/pdo_sqlite to 3.3.7. (Ilia)
 • Updated bundled MySQL client library to version 5.0.22 in the Windows distribution. (Edin)
 • Updated timezonedb to version 2006.14. (Derick)
 • Added ability to make SOAP call userspace PHP<->XML converters. (Dmitry)
 • Added support for character sets in pg_escape_string() for PostgreSQL 8.1.4 and higher. (Ilia)
 • Added support for character sets in PDO quote() method for PostgreSQL 8.1.4 and higher. (Ilia)
 • Added DSA key generation support to openssl_pkey_new(), FR #38731 (marci at balabit dot hu, Tony)
 • Added SoapServer::setObject() method (it is a simplified version of SoapServer::setClass() method). (Dmitry)
 • Added support for hexadecimal entity in imagettftext() for the bundled GD. (Pierre)
 • Added support for httpOnly flag for session extension and cookie setting functions. (Scott MacVicar, Ilia)
 • Added version specific registry keys to allow different configurations for different php version. (Richard, Dmitry)
 • Added "PHPINIDir" Apache directive to apache and apache_hooks SAPIs. (Dmitry)
 • Added an optional boolean parameter to memory_get_usage() and memory_get_peak_usage() to get memory size allocated by emalloc() or real size of memory allocated from system. (Dmitry)
 • Added Zip Archive extension. (Pierre)
 • Added RFC1867 fileupload processing hook. (Stefan E.)
 • Added JSON and Filter extensions. (Derick, Rasmus, Pierre, Ilia)
 • Added error messages to disk_free_space() and disk_total_space() functions. FR #37971 (Tony)
 • Added PATHINFO_FILENAME option to pathinfo() to get the filename. (Toby S. and Christian S.)
 • Added array_fill_keys() function. (Marcus, Matt Wilmas)
 • Added posix_initgroups() function. (Ilia)
 • Added an optional parameter to parse_url() to allow retrieval of distinct URL components. (Ilia)
 • Added optional parameter to http_build_query() to allow specification of string separator. (Ilia)
 • Added image_type_to_extension() function. (Hannes, Ilia)
 • Added allow_url_include ini directive to complement allow_url_fopen. (Rasmus)
 • Added automatic module globals management. (Dmitry)
 • Added RFC2397 (data: stream) support. (Marcus)
 • Added new error mode E_RECOVERABLE_ERROR. (Derick, Marcus, Tony)
 • Added support for getenv() input filtering. (Rasmus)
 • Added support for constructors in interfaces to force constructor signature checks in implementations. (Marcus)
 • Added memory_get_peak_usage() function for retrieving peak memory usage of a PHP script. (Ilia)
 • Added pg_field_table() function. (Edin)
 • Added SimpleXMLElement::saveXML() as an alias for SimpleXMLElement::asXML(). (Hannes)
 • Added DOMNode::getNodePath() for getting an XPath for a node. (Christian)
 • Added gmp_nextprime() function. (ants dot aasma at gmail dot com, Tony)
 • Added error_get_last() function. (Mike)
 • Removed current working directory from the php.ini search path for CLI and re-added it for other SAPIs (restore to pre 5.1.x behavior). (Edin)
 • Moved extensions to PECL:
  • ext/filepro (Derick, Tony)
  • ext/hwapi (Derick, Tony)
 • Disabled CURLOPT_FOLLOWLOCATION in curl when open_basedir or safe_mode are enabled. (Stefan E., Ilia)
 • Increased default memory limit to 16 megabytes to accommodate for a more accurate memory utilization measurement.
 • In addition to path to php.ini, PHPRC now may specify full file name. (Dmitry)
 • Optimized array/HashTable copying. (Matt Wilmas, Dmitry)
 • Optimized zend_try/zend_catch macros by eliminating memcpy(3). (Dmitry)
 • Optimized require_once() and include_once() by eliminating fopen(3) on second usage. (Dmitry)
 • Optimized request shutdown sequence. Restoring ini directives now iterates only over modified directives instead of all. (Dmitry)
 • Changed priority of PHPRC environment variable on win32 to be higher then value from registry. (Dmitry)
 • Changed __toString() to be called wherever applicable. (Marcus)
 • Changed E_ALL error reporting mode to include E_RECOVERABLE_ERROR. (Marcus)
 • Changed realpath cache to be disabled when "open_basedir" or "safe_mode" are enabled on per-request basis. (Ilia)
 • Improved SNMP extension: (Jani)
  • Renamed snmp_set_oid_numeric_print() to snmp_set_oid_output_format().
  • Added 2 new constants: SNMP_OID_OUTPUT_FULL and SNMP_OID_OUTPUT_NUMERIC
  • Fixed bug #37564 (AES privacy encryption not possible due to net-snmp 5.2 compatibility issue). (Patch: scott dot moynes+php at gmail dot com)
 • Improved OpenSSL extension: (Pierre)
  • Added support for all supported algorithms in openssl_verify
  • Added openssl_pkey_get_details, returns the details of a key
  • Added x509 v3 extensions support
  • Added openssl_csr_get_subject() and openssl_csr_get_public_key()
  • Added 3 new constants OPENSSL_VERSION_TEXT and OPENSSL_VERSION_NUMBER and OPENSSL_KEYTYPE_EC
 • Improved the Zend memory manager: (Dmitry)
  • Removed unnecessary "--disable-zend-memory-manager" configure option.
  • Added "--enable-malloc-mm" configure option which is enabled by default in debug builds to allow using internal and external memory debuggers.
  • Allow tweaking the memory manager with ZEND_MM_MEM_TYPE and ZEND_MM_SEG_SIZE environment variables.
  • For more information: Zend/README.ZEND_MM
 • Improved safe_mode check for the error_log() function. (Ilia)
 • Improved the error reporting in SOAP extension on request failure. (Ilia)
 • Improved crypt() on win32 to be about 10 times faster and to have friendlier license. (Frank, Dmitry)
 • Improved performance of the implode() function on associated arrays. (Ilia)
 • Improved performance of str_replace() when doing 1 char to 1 char or 1 char to many chars replacement. (Ilia)
 • Improved apache2filter SAPI:
  • Allowed PHP to be an arbitrary filter in the chain and read the script from the Apache stream. (John)
  • Added support for apache2filter in the Windows build including binary support for both Apache 2.0.x (php5apache2_filter.dll) and Apache 2.2.x (php5apache2_2_filter.dll). (Edin)
 • Improved apache2handler SAPI:
  • Changed ap_set_content_type() to be called only once. (Mike)
  • Added support for Apache 2.2 handler in the Windows distribution. (Edin)
 • Improved FastCGI SAPI: (Dmitry)
  • Removed source compatibility with libfcgi.
  • Optimized access to FastCGI environment variables by using HashTable instead of linear search.
  • Allowed PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=0 that assumes no limit.
  • Allowed PHP_FCGI_CHILDREN=0 that assumes no worker children. (FastCGI requests are handled by main process itself)
 • Improved CURL:
  • Added control character checks for "open_basedir" and "safe_mode" checks. (Ilia)
  • Added implementation of curl_multi_info_read(). (Brian)
 • Improved PCRE: (Andrei)
  • Added run-time configurable backtracking/recursion limits.
  • Added preg_last_error(). (Andrei)
 • Improved PDO:
  • Added new attribute ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE. (Pierre)
  • Added FETCH_PROPS_LATE. (Marcus)
 • Improved SPL: (Marcus)
  • Made most iterator code exception safe.
  • Added RegExIterator and RecursiveRegExIterator.
  • Added full caching support and ArrayAccess to CachingIterator.
  • Added array functions to ArrayObject/ArrayIterator and made them faster.
  • Added support for reading csv and skipping empty lines in SplFileObject.
  • Added CachingIterator::TOSTRING_USE_INNER, calls inner iterator __toString.
  • Added ability to set the CSV separator per SplFileObject.
 • Improved xmlReader: (Rob)
  • Added readInnerXml(), xmlReader::setSchema().
  • Added readInnerXML(), readOuterXML(), readString(), setSchema(). (2.6.20+)
  • Changed to passing libxml options when loading reader.
 • Fixed invalid read in imagecreatefrompng when an empty file is given (Pierre, Tony)
 • Fixed infinite loop when a wrong color index is given to imagefill (Pierre)
 • Fixed mess with CGI/CLI -d option (now it works with cgi; constants are working exactly like in php.ini; with FastCGI -d affects all requests). (Dmitry)
 • Fixed missing open_basedir check inside chdir() function. (Ilia)
 • Fixed overflow on 64bit systems in str_repeat() and wordwrap(). (Stefan E.)
 • Fixed XSLTProcessor::importStylesheet() to return TRUE on success (Christian)
 • Fixed leaks in openssl_csr_sign and openssl_csr_new (Pierre)
 • Fixed phpinfo() cutoff of variables at ?. (Ilia)
 • Fixed a bug in the filter extension that prevented magic_quotes_gpc from being applied when RAW filter is used. (Ilia)
 • Fixed memory leaks in openssl streams context options. (Pierre)
 • Fixed handling of extremely long paths inside tempnam() function. (Ilia)
 • Fixed bug #39304 Segmentation fault with list unpacking of string offset). (Dmitry)
 • Fixed bug #39192 Not including nsapi.h properly with SJSWS 7). This will make PHP 5.2 compatible to new Sun Webserver. (Uwe)
 • Fixed bug #39140 Uncaught exception may cause crash). (Dmitry)
 • Fixed bug #39125 Memleak when reflecting non-existing class/method). (Tony)
 • Fixed bug #39067 getDeclaringClass() and private properties). (Tony)
 • Fixed bug #39039 SSL: fatal protocol error when fetching HTTPS from servers running Google web server). (Ilia)
 • Fixed bug #39035 Compatibility issue between DOM and zend.ze1_compatibility_mode). (Rob)
 • Fixed bug #39034 curl_exec() with return transfer returns TRUE on empty files). (Ilia)
 • Fixed bug #39032 strcspn() stops on null character). (Tony)
 • Fixed bug #39020 PHP in FastCGI server mode crashes). (Dmitry)
 • Fixed bug #39017 foreach(($obj = new myClass) as $v); echo $obj; segfaults). (Dmitry)
 • Fixed bug #39004 Fixed generation of config.nice with autoconf 2.60). (Ilia)
 • Fixed bug #39003 __autoload() is called for type hinting). (Dmitry, Tony)
 • Fixed bug #39001 ReflectionProperty returns incorrect declaring class for protected properties). (Tony)
 • Fixed bug #38996 PDO_MYSQL doesn't check connections for liveness). (Tony)
 • Fixed bug #38993 Fixed safe_mode/open_basedir checks for session.save_path, allowing them to account for extra parameters). (Ilia)
 • Fixed bug #38989 Absolute path with slash at beginning doesn't work on win). (Dmitry)
 • Fixed bug #38985 Can't cast COM objects). (Wez)
 • Fixed bug #38981 using FTP URLs in get_headers() causes crash). (Tony)
 • Fixed bug #38963 Fixed a possible open_basedir bypass in tempnam()). (Ilia)
 • Fixed bug #38961 metaphone() results in segmentation fault on NetBSD). (Tony)
 • Fixed bug #38949 Cannot get xmlns value attribute). (Rob)
 • Fixed bug #38942 Double old-style-ctor inheritance). (Dmitry)
 • Fixed bug #38941 imap extension does not compile against new version of the imap library). (Ilia)
 • Fixed bug #38934 move_uploaded_file() cannot read uploaded file outside of open_basedir). (Ilia)
 • Fixed bug #38904 apache2filter changes cwd to /). (Ilia, Hannes)
 • Fixed bug #38891 get_headers() do not work with curl-wrappers). (Ilia)
 • Fixed bug #38882 ldap_connect causes segfault with newer versions of OpenLDAP). (Tony)
 • Fixed bug #38859 parse_url() fails if passing '@' in passwd). (Tony)
 • Fixed bug #38850 lookupNamespaceURI doesn't return default namespace). (Rob)
 • Fixed bug #38844 curl_easy_strerror() is defined only since cURL 7.12.0). (Tony)
 • Fixed bug #38813 DOMEntityReference->__construct crashes when called explicitly). (Rob)
 • Fixed bug #38808 "maybe ref" issue for current() and others). (Dmitry)
 • Fixed bug #38779 engine crashes when require()'ing file with syntax error through userspace stream wrapper). (Tony, Dmitry)
 • Fixed bug #38772 inconsistent overriding of methods in different visibility contexts). (Dmitry)
 • Fixed bug #38759 PDO sqlite2 empty query causes segfault). (Tony)
 • Fixed bug #38721 Invalid memory read in date_parse()). (Tony, Derick)
 • Fixed bug #38700 SoapClient::__getTypes never returns). (Dmitry)
 • Fixed bug #38693 curl_multi_add_handle() set curl handle to null). (Ilia)
 • Fixed bug #38687 sockaddr local storage insufficient for all sock families). (Sara)
 • Fixed bug #38661 mixed-case URL breaks url-wrappers). (Ilia)
 • Fixed bug #38653 memory leak in ReflectionClass::getConstant()). (Tony)
 • Fixed bug #38649 uninit'd optional arg in stream_socket_sendto()). (Sara)
 • Fixed bug #38637 curl_copy_handle() fails to fully copy the cURL handle). (Tony, Ilia)
 • Fixed bug #38624 Strange warning when incrementing an object property and exception is thrown from __get method). (Tony)
 • Fixed bug #38623 leaks in a tricky code with switch() and exceptions). (Dmitry)
 • Fixed bug #38579 include_once() may include the same file twice). (Dmitry)
 • Fixed bug #38574 missing curl constants and improper constant detection). (Ilia)
 • Fixed bug #38543 shutdown_executor() may segfault when memory_limit is too low). (Dmitry)
 • Fixed bug #38535 memory corruption in pdo_pgsql driver on error retrieval inside a failed query executed via query() method). (Ilia)
 • Fixed bug #38534 segfault when calling setlocale() in userspace session handler). (Tony)
 • Fixed bug #38524 strptime() does not initialize the internal date storage structure). (Ilia)
 • Fixed bugs #38511, #38473, #38263 (Fixed session extension request shutdown order to ensure it is shutdown before the extensions it may depend on). (Ilia)
 • Fixed bug #38488 Access to "php://stdin" and family crashes PHP on win32). (Dmitry)
 • Fixed bug #38474 getAttribute select attribute by order, even when prefixed). (Rob)
 • Fixed bug #38467 --enable-versioning causes make fail on OS X). (Tony)
 • Fixed bug #38465 ReflectionParameter fails if default value is an access to self::). (Johannes)
 • Fixed bug #38464 array_count_values() mishandles numeric strings). (Matt Wilmas, Ilia)
 • Fixed bug #38461 setting private attribute with __set() produces segfault). (Tony)
 • Fixed bug #38458 PECL bug #8944, PECL bug #7775 (error retrieving columns after long/text columns with PDO_ODBC). (Wez)
 • Fixed bug #38454 warning upon disabling handler via xml_set_element_handler). (dtorop933 at gmail dot com, Rob)
 • Fixed bug #38451 PDO_MYSQL doesn't compile on Solaris). (Tony)
 • Fixed bug #38450 constructor is not called for classes used in userspace stream wrappers). (Tony)
 • Fixed bug #38438 DOMNodeList->item(0) segfault on empty NodeList). (Ilia)
 • Fixed bug #38431 xmlrpc_get_type() crashes PHP on objects). (Tony)
 • Fixed bug #38427 unicode causes xml_parser to misbehave). (Rob)
 • Fixed bug #38424 Different attribute assignment if new or existing). (Rob)
 • Fixed bug #38400 Use of com.typelib_file may cause a crash). (Ilia)
 • Fixed bug #38394 PDO fails to recover from failed prepared statement execution). (Ilia)
 • Fixed bug #38377 session_destroy() gives warning after session_regenerate_id()). (Ilia)
 • Fixed bug #38357 dbase_open can't open DBase 3 dbf file). (rodrigo at fabricadeideias dot com, Mike)
 • Fixed bug #38354 Unwanted reformatting of XML when using AsXML). (Christian)
 • Fixed bug #38347 Segmentation fault when using foreach with an unknown/empty SimpleXMLElement). (Tony)
 • Fixed bug #38322 reading past array in sscanf() leads to arbitrary code execution). (Tony)
 • Fixed bug #38315 Constructing in the destructor causes weird behavior). (Dmitry)
 • Fixed bug #38303 spl_autoload_register() suppress all errors silently). (Ilia)
 • Fixed bug #38290 configure script ignores --without-cdb,inifile,flatfile). (Marcus)
 • Fixed bug #38289 segfault in session_decode() when _SESSION is NULL). (Tony)
 • Fixed bug #38287 static variables mess up global vars). (Dmitry)
 • Fixed bug #38278 session_cache_expire()'s value does not match phpinfo's session.cache_expire). (Tony)
 • Fixed bug #38276 file_exists() works incorrectly with long filenames on Windows). (Ilia, Tony)
 • Fixed bug #38269 fopen wrapper doesn't fail on invalid hostname with curlwrappers enabled). (Tony)
 • Fixed bug #38265 heap corruption). (Dmitry)
 • Fixed bug #38261 openssl_x509_parse() leaks with invalid cert) (Pierre)
 • Fixed bug #38255 openssl possible leaks while passing keys) (Pierre)
 • Fixed bug #38253 PDO produces segfault with default fetch mode). (Tony)
 • Fixed bug #38251 socket_select() and invalid arguments). (Tony)
 • Fixed bug #38236 Binary data gets corrupted on multipart/formdata POST). (Ilia)
 • Fixed bug #38234 Exception in __clone makes memory leak). (Dmitry, Nuno)
 • Fixed bug #38229 strtotime() does not parse YYYY-MM format). (Ilia)
 • Fixed bug #38224 session extension can't handle broken cookies). (Ilia)
 • Fixed bug #38220 Crash on some object operations). (Dmitry)
 • Fixed bug #38217 ReflectionClass::newInstanceArgs() tries to allocate too much memory). (Tony)
 • Fixed bug #38214 gif interlace output cannot work). (Pierre)
 • Fixed bugs #38213, #37611, #37571 (wddx encoding fails to handle certain characters). (Ilia)
 • Fixed bug #38212 Segfault on invalid imagecreatefromgd2part() parameters). (Pierre)
 • Fixed bug #38211 variable name and cookie name match breaks script execution). (Dmitry)
 • Fixed bug #38199 fclose() unable to close STDOUT and STDERR). (Tony)
 • Fixed bug #38198 possible crash when COM reports an exception). (Ilia)
 • Fixed bug #38194 ReflectionClass::isSubclassOf() returns TRUE for the class itself). (Ilia)
 • Fixed bug #38183 disable_classes=Foobar causes disabled class to be called Foo). (Jani)
 • Fixed bug #38179 imagecopy from a palette to a truecolor image loose alpha channel) (Pierre)
 • Fixed bug #38173 Freeing nested cursors causes OCI8 to segfault). (Tony)
 • Fixed bug #38168 Crash in pdo_pgsql on missing bound parameters). (Ilia)
 • Fixed bug #38161 oci_bind_by_name() returns garbage when Oracle didn't set the variable). (Tony)
 • Fixed bug #38146 Cannot use array returned from foo::__get('bar') in write context). (Dmitry)
 • Fixed bug #38132 ReflectionClass::getStaticProperties() retains ? in key names). (Ilia)
 • Fixed bug #38125 undefined reference to spl_dual_it_free_storage). (Marcus)
 • Fixed bug #38112 corrupted gif segfaults) (Pierre)
 • Fixed bug #38096 large timeout values ignored on 32bit machines in stream_socket_accept() and stream_socket_client()). (Ilia)
 • Fixed bug #38086 stream_copy_to_stream() returns 0 when maxlen is bigger than the actual length). (Tony)
 • Fixed bug #38072 boolean arg for mysqli_autocommit() is always true on Solaris). (Tony)
 • Fixed bug #38067 Parameters are not decoded from utf-8 when using encoding option). (Dmitry)
 • Fixed bug #38064 ignored constructor visibility). (Marcus)
 • Fixed bug #38055 Wrong interpretation of boolean parameters). (Dmitry)
 • Fixed bug #38047 "file" and "line" sometimes not set in backtrace from inside error handler). (Dmitry)
 • Fixed bug #38019 segfault extending mysqli class). (Dmitry)
 • Fixed bug #38005 SoapFault faultstring doesn't follow encoding rules). (Dmitry)
 • Fixed bug #38004 Parameters in SoapServer are decoded twice). (Dmitry)
 • Fixed bug #38003 in classes inherited from MySQLi it's possible to call private constructors from invalid context). (Tony)
 • Fixed bug #37987 invalid return of file_exists() in safe mode). (Ilia)
 • Fixed bug #37947 zend_ptr_stack reallocation problem). (Dmitry)
 • Fixed bug #37945 pathinfo() cannot handle argument with special characters like German "Umlaut"). (Mike)
 • Fixed bug #37931 possible crash in OCI8 after database restart when using persistent connections). (Tony)
 • Fixed bug #37923 Display constant value in reflection::export). (Johannes)
 • Fixed bug #37920 compilation problems on z/OS). (Tony)
 • Fixed bug #37870 pgo_pgsql tries to de-allocate unused statements). (Ilia, ce at netage dot bg)
 • Fixed bug #37864 file_get_contents() leaks on empty file). (Hannes)
 • Fixed bug #37862 Integer pointer comparison to numeric value). (bugs-php at thewrittenword dot com)
 • Fixed bug #37846 wordwrap() wraps incorrectly). (ddk at krasn dot ru, Tony)
 • Fixed bug #37816 ReflectionProperty does not throw exception when accessing protected attribute). (Marcus)
 • Fixed bug #37811 define not using toString on objects). (Marcus)
 • Fixed bug #37807 segmentation fault during SOAP schema import). (Tony)
 • Fixed bug #37806 weird behavior of object type and comparison). (Marcus)
 • Fixed bug #37780 memory leak trying to execute a non existing file (CLI)). (Mike)
 • Fixed bug #37779 empty include_path leads to search for files inside /). (jr at terragate dot net, Ilia)
 • Fixed bug #37747 strtotime segfaults when given "nextyear"). (Derick)
 • Fixed bug #37720 merge_php_config scrambles values). (Mike, pumuckel at metropolis dot de)
 • Fixed bug #37709 Possible crash in PDO::errorCode()). (Ilia)
 • Fixed bug #37707 clone without assigning leaks memory). (Ilia, Nuno, Dmitri)
 • Fixed bug #37705 Semaphore constants not available). (Ilia)
 • Fixed bug #37671 MySQLi extension fails to recognize BIT column). (Ilia)
 • Fixed bug #37667 Object is not added into array returned by __get). (Marcus)
 • Fixed bug #37635 parameter of pcntl signal handler is trashed). (Mike)
 • Fixed bug #37632 Protected method access problem). (Marcus)
 • Fixed bug #37630 MySQL extensions should link against thread safe client libs if built with ZTS). (Mike)
 • Fixed bug #37620 mysqli_ssl_set validation is inappropriate). (Georg)
 • Fixed bug #37616 DATE_RFC822 does not product RFC 822 dates). (Hannes Magnusson, Derick)
 • Fixed bug #37614 Class name lowercased in error message). (Johannes)
 • Fixed bug #37587 var without attribute causes segfault). (Marcus)
 • Fixed bug #37586 Bumped minimum PCRE version to 6.6, needed for recursion limit support). (Ilia)
 • Fixed bug #37581 oci_bind_array_by_name clobbers input array when using SQLT_AFC, AVC). (Tony)
 • Fixed bug #37569 WDDX incorrectly encodes high-ascii characters). (Ilia)
 • Fixed bug #37565 Using reflection::export with simplexml causing a crash). (Marcus)
 • Fixed bug #37564 AES privacy encryption not possible due to net-snmp 5.2 compatibility issue). (Jani, patch by scott dot moynes+php at gmail dot com)
 • Fixed bug #37563 array_key_exists performance is poor for &$array). (Ilia)
 • Fixed bug #37558 timeout functionality doesn't work after a second PHP start-up on the same thread). (p dot desarnaud at wanadoo dot fr)
 • Fixed bug #37531 oci8 persistent connection corruption). (Tony)
 • Fixed bug #37523 namespaces added too late, leads to missing xsi:type attributes. incompatibility with libxml2-2.6.24). (Dmitry)
 • Fixed bug #37514 strtotime doesn't assume year correctly). (Derick)
 • Fixed bug #37510 session_regenerate_id changes session_id() even on failure). (Hannes)
 • Fixed bug #37505 touch() truncates large files). (Ilia)
 • Fixed bug #37499 CLI segmentation faults during cleanup with sybase-ct extension enabled). (Tony)
 • Fixed bug #37496 FastCGI output buffer overrun). (Piotr, Dmitry)
 • Fixed bug #37487 oci_fetch_array() array-type should always default to OCI_BOTH). (Tony)
 • Fixed bug #37457 Crash when an exception is thrown in accept() method of FilterIterator). (Marcus)
 • Fixed bug #37456 DOMElement->setAttribute() loops forever). (Rob)
 • Fixed bug #37445 Fixed crash in pdo_mysql resulting from premature object destruction). (Ilia)
 • Fixed bug #37428 PHP crashes on windows if there are start-up errors and event log is used for logging them). (Edin)
 • Fixed bug #37418 tidy module crashes on shutdown). (Tony)
 • Fixed bug #37416 iterator_to_array() hides exceptions thrown in rewind() method). (Tony)
 • Fixed bug #37413 Rejected versions of flex that don't work). (Ilia)
 • Fixed bug #37395 recursive mkdir() fails to create nonexistent directories in root dir). (Tony)
 • Fixed bug #37394 substr_compare() returns an error when offset equals string length). (Ilia)
 • Fixed bug #37392 Unnecessary call to OCITransRollback() at the end of request). (Tony)
 • Fixed bug #37376 fastcgi.c compile fail with gcc 2.95.4). (Ilia)
 • Fixed bug #37368 Incorrect timestamp returned for strtotime()). (Derick)
 • Fixed bug #37363 PDO_MYSQL does not build if no other mysql extension is enabled). (Mike)
 • Fixed bug #37348 make PEAR install ignore open_basedir). (Ilia)
 • Fixed bug #37341 $_SERVER in included file is shortened to two entries, if $_ENV gets used). (Dmitry)
 • Fixed bug #37313 sigemptyset() used without including <signal.h>). (jdolecek)
 • Fixed bug #37306 max_execution_time = max_input_time). (Dmitry)
 • Fixed bug #37278 SOAP not respecting uri in __soapCall). (Dmitry)
 • Fixed bug #37265 Added missing safe_mode & open_basedir checks to imap_body()). (Ilia)
 • Fixed bug #37262 var_export() does not escape ? character). (Ilia)
 • Fixed bug #37256 php-fastcgi doesn't handle connection abort). (Dmitry)
 • Fixed bug #37244 Added strict flag to base64_decode() that enforces RFC3548 compliance). (Ilia)
 • Fixed bug #37144 PHP crashes trying to assign into property of dead object). (Dmitry)
 • Fixed bug #36949 invalid internal mysqli objects dtor). (Mike)
 • Fixed bug #36732 req/x509 extensions support for openssl_csr_new and openssl_csr_sign) (ben at psc dot edu, Pierre)
 • Fixed bug #36759 Objects destructors are invoked in wrong order when script is finished). (Dmitry)
 • Fixed bug #36681 pdo_pgsql driver incorrectly ignored some errors). (Wez, Ilia)
 • Fixed bug #36630 umask not reset at the end of the request). (Ilia)
 • Fixed bug #36515 Unlinking buckets from non-existent brigades). (Sara)
 • Fixed bug #35973 Error ORA-24806 occurs when trying to fetch a NCLOB field). (Tony)
 • Fixed bug #35886 file_get_contents() fails with some combinations of offset & maxlen). (Nuno)
 • Fixed bug #35512 Lack of read permission on main script results in E_WARNING rather then E_ERROR). (Ilia)
 • Fixed bug #34180 --with-curlwrappers causes PHP to disregard some HTTP stream context options). (Mike)
 • Fixed bug #34066 recursive array_walk causes segfault). (Tony)
 • Fixed bug #34065 throw in foreach causes memory leaks). (Dmitry)
 • Fixed bug #34005 oci_password_change() fails). (pholdaway at technocom-wireless dot com, Tony)
 • Fixed bug #33895 Missing math constants). (Hannes)
 • Fixed bug #33770 https:// or ftps:// do not work when --with-curlwrappers is used and ssl certificate is not verifiable). (Ilia)
 • Fixed bug #29538 number_format and problem with 0). (Matt Wilmas)
 • Fixed bug #28382 openssl_x509_parse() extensions support) (Pierre)
 • Fixed PECL bug #9061 (oci8 might reuse wrong persistent connection). (Tony)
 • Fixed PECL bug #8816 (issue in php_oci_statement_fetch with more than one piecewise column) (jeff at badtz-maru dot com, Tony)
 • Fixed PECL bug #8112 (OCI8 persistent connections misbehave when Apache process times out). (Tony)
 • Fixed PECL bug #7755 (error selecting DOUBLE fields with PDO_ODBC). ("slaws", Wez)
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
วิธีการติดตั้ง Font TH Sarabun PSK ใน Google document บนระบบปฎิบัตรการ Ubuntu
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 7:43 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
8
ส 31 ต.ค. 2020 7:43 pm โดย Bellamy
การไล่สีพื้นหลังด้วยสีพาสเทลให้ชิคๆเก๋ๆ ด้วย Photoshop cc 2019
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 6:44 pm บอร์ด Graphic design
0
6
ส 31 ต.ค. 2020 6:44 pm โดย Bellamy
การตัดตัวอักษรด้วย Photoshop cc 2019
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 6:23 pm บอร์ด Graphic design
0
4
ส 31 ต.ค. 2020 6:23 pm โดย Bellamy
สอบถามค่ะเรื่องต้องการลดขนาดตัวเลข ใน Nimbus
โดย Bellamy ส 31 ต.ค. 2020 5:05 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
4
16
ส 31 ต.ค. 2020 5:21 pm โดย mindphp
ไม่แสดงผลข้อมูลค้นหา , เมื่อมีการคลิกตัวปุ่มตัวอักษร ในส่วนเสริม Dictionary
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 4:16 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
4
28
ส 31 ต.ค. 2020 5:07 pm โดย makup
ไม่แสดงปุ่ม submit ที่เพิ่มมา , หลังจากที่ได้ทำการเพิ่มไปแล้ว
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 1:25 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
16
ส 31 ต.ค. 2020 1:53 pm โดย makup
แถบเมนูตรง ส่วนเสริม dict ขึ้นคำว่า .MODS ไม่เป็นภาษาไทย
โดย makup ส 31 ต.ค. 2020 11:04 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
16
ส 31 ต.ค. 2020 11:11 am โดย makup
ติดปัญหา ทำอย่างไงจะให้ Query ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดย makup ศ 30 ต.ค. 2020 7:47 pm บอร์ด Programming - PHP
4
24
ศ 30 ต.ค. 2020 7:59 pm โดย makup
การรวมข้อความจากหลายตาราง
โดย Bellamy ศ 30 ต.ค. 2020 6:55 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
14
ศ 30 ต.ค. 2020 6:55 pm โดย Bellamy
ตัวระบบปฎิบัติการ ubuntu ที่เครื่องทำงานมีปัญหา , เมื่อเวลาทำการเปิดเครื่องบน Ubuntu
โดย makup ศ 30 ต.ค. 2020 2:40 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
29
ศ 30 ต.ค. 2020 3:12 pm โดย mindphp
การแก้ไขปัญหาภาษาไทยสระทับซ้อนกันใน โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2019
โดย Bellamy พฤ 29 ต.ค. 2020 5:32 pm บอร์ด Graphic design
0
18
พฤ 29 ต.ค. 2020 5:32 pm โดย Bellamy
ขอวิธีแก้ Bug ปุ่ม Next ให้เป็นภาษาไทย , หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งตัง ตัวรับรองภาษาไทยแล้ว
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 5:15 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
2
54
ศ 30 ต.ค. 2020 5:34 pm โดย makup
เกิด Fatal error ในหน้าแรก , เกิดจากเข้าไปตรง ส่วนเสริม แล้วพอคลิกปุ่ม หน้าเว็บบอรด์
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 4:20 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
36
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:33 pm โดย thatsawan
จะอัพเกรดJoomla 1.5 ไปเป็น 3.9
โดย somporn.so พฤ 29 ต.ค. 2020 3:56 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
29
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:08 pm โดย mindphp
จำทำเว็บขายของ ใช้ Joomla Virtuemart ดีไหม
โดย Anonymous พฤ 29 ต.ค. 2020 3:10 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
31
พฤ 29 ต.ค. 2020 4:10 pm โดย mindphp
ขอวิธีการติดตั้ง phpBB ในตัวเครื่อง Ubuntu หน่อยครับ
โดย makup พฤ 29 ต.ค. 2020 1:37 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
4
42
พฤ 29 ต.ค. 2020 2:29 pm โดย mindphp
แจ้งเตือนชำระเงิน บน browser ด้วย Plugin System MZC Notify ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
43
พ 28 ต.ค. 2020 6:37 pm โดย bolue
จัดการเว็บไซต์ที่มีหลายร้านค้าง่ายๆ ด้วย Plugin System MZC Multi Shop ใน MooZiiCart
โดย bolue พ 28 ต.ค. 2020 6:27 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
35
ศ 30 ต.ค. 2020 6:41 pm โดย bolue
ลบส่วนส่วนเกินในรูปภาพ โดย Photoshop cc
โดย Bellamy พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm บอร์ด Graphic design
0
35
พ 28 ต.ค. 2020 5:49 pm โดย Bellamy
สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์
โดย Bellamy อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
35
อ 27 ต.ค. 2020 7:38 pm โดย Bellamy