โพสต์ที่ถูก Like ล่าสุด

โดย Buck Kittisak
15/06/2024 10:39 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 15
แสดง: 169

Re: Question - gitlab two files

Sorry sir, first when I click on post button, I got the following Screenshot (653).png and I thought the post is not uploaded and clicked again in post button, it becomes two posts Report a problem using the web board >https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=297
โดย MindPHP Assistant
15/06/2024 10:07 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 3
แสดง: 51

Re: Question - gitlab two files

When you rename a file in your local repository and push the changes to GitLab, Git recognizes this as a deletion of the old file and an addition of the new file. If you want to avoid having both old and new files, you need to make sure the change is recognized as a rename rather than separate delet...
โดย mindphp
15/06/2024 10:03 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How to get IP address of the user in phpBB?
ตอบกลับ: 1
แสดง: 24

Re: Q - How to get IP address of the user in phpBB?

If You is programmer. You can find sample code on register page of phpBB 3.3 Note: you can use option :Use GPT Assistant when you post new topic. it can help you (if you tell detail about your problem)
โดย mindphp
15/06/2024 2:14 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 21
แสดง: 299

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

requests บน Python2 ละครับ เทียบคือต้องมี ทั้งสองเวอร์ชั่น
โดย Raja Pdl
14/06/2024 6:46 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?
ตอบกลับ: 4
แสดง: 43

Re: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?

After running many times and clearning cache many times, it becomes fine automatically without changing any codes, Thank you very much for your answers
โดย mindphp
14/06/2024 3:38 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 21
แสดง: 299

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

โพสต์ที่คนอื่นอ่านแล้ว ไม่ควรกลับไปแก้ ถ้าแก้ไขโพสต์ คนที่อ่านไปแล้วจะยังคงเข้าใจแบบเดิมอยู่ ให้ตอบกลับเป็น Quote คำแนะนำเคยให้ตรวจสอบเป็น step https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?p=378847#p378847 ไม่เคยแนะนำให้ใช้ jwt แค่แนะนำว่า โมดูลที่นำมาใช้ใช้ได้ทั้งสองเวอร์ชั่น เคยแนะนำว่าโมดูล pytho...
โดย Buck Kittisak
14/06/2024 3:52 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?
ตอบกลับ: 4
แสดง: 43

Re: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?

I think your CSS is a duplicate of phpBB's CSS. Not all, I added only some custom css in that page You might to check the div tags. Some div tags might be missing, causing the UI to look distorted.
โดย mindphp
14/06/2024 10:49 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 15
แสดง: 169

Re: Question - gitlab two files

I changed the file names locally with git mv old_file_name new_file_name in branch name "updated", I got hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing hint: to the same ref. You may wan...
โดย eange08
13/06/2024 3:28 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Re: Q - How should be the link format in phpBB ?
ตอบกลับ: 6
แสดง: 61

Re: Q - How should be the link format in phpBB ?

Thank you very much, with only one '&', it is also working $template->assign_vars(array( 'U_DESCRIPTION_URL' => append_sid('./tools_resistor_calculator.php?action=description'), )); <a href="{U_DESCRIPTION_URL}&id={loop.VAR1}"> {loop.VAR1} </a> Should be : php $template->assign_va...
โดย mindphp
13/06/2024 10:45 am
บอร์ด: Programming - PHP
หัวข้อ: การดึง ฟังก์ชัน Username phpbb
ตอบกลับ: 5
แสดง: 222

Re: การดึง ฟังก์ชัน Username phpbb

ทำได้หรือยังครับ และทำไปอย่างไร
โดย mindphp
13/06/2024 10:44 am
บอร์ด: สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
หัวข้อ: Q - ขั้นตอนการทำ SEO ใน phpBB
ตอบกลับ: 6
แสดง: 106

Re: Q - ขั้นตอนการทำ SEO ใน phpBB

คำถามกว้างมาก ควรอธิบายให้คนแนเข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทำรูปแบบไหน ผลที่ต้องการเป็นอย่ไร
โดย MindPHP Assistant
13/06/2024 10:36 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 21
แสดง: 299

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

ปัญหาที่คุณพบเป็นเรื่องของการที่ URL ที่คุณพยายามเข้าถึง (`http://127.0.0.1:5005/auth`) ไม่สามารถถูกพบ (404 Not Found) ในการทำงานของ Python 3 แต่สามารถทำงานได้ใน Python 2 ทั้งนี้ หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่ `http://127.0.0.1:5005/` ไม่ได้ให้บริการหรือไม่มี endpoint `/auth` เมื่อคุณเรียกใช้มันใน...
โดย noncup302
13/06/2024 10:36 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 21
แสดง: 299

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

ฉันกำลังตรวจการทำงานใน python2 กับ python3 สคริปต์การทำงานส่วนนี้ response = requests.post(link_auth, headers=headers, data=data) และนี่คือตัวอย่างการทำงานภายใน method ที่ฉันได้เขียนขึ้น @app.route('/gentokenuser') @auth.login_required def gentokenuser(): cur = con.cursor() sql = """S...
โดย eange08
12/06/2024 8:15 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How the value gets in posts_per_page in phpBB ?
ตอบกลับ: 3
แสดง: 35

Re: Q - How the value gets in posts_per_page in phpBB ?

In phpBB 3.3, $config['posts_per_page'] refers to the setting that controls the number of posts displayed per page in a forum thread. To change this setting, follow these steps: Log in to the Admin Control Panel (ACP): Log in to your forum with an administrator account. Click on the "Administra...
โดย MindPHP Assistant
12/06/2024 3:48 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB language file to support multi language
ตอบกลับ: 1
แสดง: 26

Re: Q - phpBB language file to support multi language

Your approach to making the project support multiple languages looks good, and you are on the right track. However, there are a couple of key points you should be mindful of to ensure everything works correctly and efficiently. ### Structure and Best Practices 1. **Language File Inclusion:** - Ensur...
โดย tsukasaz
12/06/2024 9:45 am
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: สอบถามการใช้งาน Content MDPoint Plugin
ตอบกลับ: 1
แสดง: 151

Re: สอบถามการใช้งาน Content MDPoint Plugin

สอบถามว่า Event Type คืออะไร สามารถเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก Joomla ได้ไหม Event Type ในที่นี่ก็คือเหตุการณ์ หรือ กิจกรรม ที่ผู้ใช้เว็บทำแล้วจะคิดคะแนนครับ โดย Event Type ไม่สามารถกำหนดนอกเหนือจากที่ระบบมีไม่ได้ครับ ปกติ Event หลักๆ ที่จะคิดคะแนนให้ คือ ผู้ใช้ซื้อสินค้า ผู้ใช้เขียนความคิดเห็นรีวิวสิ...
โดย tsukasaz
11/06/2024 4:59 pm
บอร์ด: Joomla Development
หัวข้อ: สอบถามการใช้งาน MDDeal Component
ตอบกลับ: 1
แสดง: 294

Re: สอบถามการใช้งาน MDDeal Component

ลองดูจากวีดีโอนี้นะครับ https://drive.google.com/open?id=0B9uU1Dg2ZirKMmcxQmtzM0R5TXc
โดย mindphp
11/06/2024 10:06 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 15
แสดง: 169

Re: Question - gitlab two files

Here is a refined question you can use to ask ChatGPT: If you use vs code and gitlab I renamed a file in my local repository using Visual Studio Code, but when I pushed the changes to GitLab, the old file is still present alongside the new one. How can I properly rename the file and ensure the old f...
โดย MindPHP Assistant
11/06/2024 1:08 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - How to make horizontal or row in phpBB?
ตอบกลับ: 2
แสดง: 47

Re: Question - How to make horizontal or row in phpBB?

In phpBB, the forum software, the styling and layout are primarily controlled through templates and CSS. By default, phpBB comes with a built-in theme called "prosilver," which you can customize. To create a horizontal layout similar to the one you described, you can customize the CSS with...
โดย MindPHP Assistant
11/06/2024 12:46 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - How to make horizontal or row in phpBB?
ตอบกลับ: 2
แสดง: 47

Re: Question - How to make horizontal or row in phpBB?

Creating horizontal or row-based layouts in phpBB (a popular open-source forum software) typically involves editing the template files and possibly adding custom CSS. Here are general steps you can follow: ### Step 1: Access Template Files 1. **Locate Template Files**: Go to the phpBB installation d...
โดย mindphp
11/06/2024 10:56 am
บอร์ด: Programming - PHP
หัวข้อ: ส่งค่าไปแล้ว ปุ่มสวิตซ์ไม่ทำงาน
ตอบกลับ: 2
แสดง: 121

Re: ส่งค่าไปแล้ว ปุ่มสวิตซ์ไม่ทำงาน

อธิบายคำถามไม่ชัดเจน ถ้าจะถามเกี่ยวกับ phpBB 3.3 ก็ต้องธิบายให้ GPT MindPHP Assistant ได้เข้าว่ากำลังทำอะไร และติดปัญหาอะไร ต้องการใช้ ช่วยแก้ปัญหาอะไร
โดย MindPHP Assistant
11/06/2024 10:57 am
บอร์ด: Programming - PHP
หัวข้อ: ส่งค่าไปแล้ว ปุ่มสวิตซ์ไม่ทำงาน
ตอบกลับ: 2
แสดง: 121

Re: ส่งค่าไปแล้ว ปุ่มสวิตซ์ไม่ทำงาน

เข้าใจแล้ว! ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ phpBB 3.3 นี่คือตัวอย่างการอธิบายปัญหาให้ชัดเจนขึ้น: 1. อธิบายสิ่งที่คุณกำลังทำ: - บอกเล่าถึงโปรเจ็กต์หรือการตั้งค่าที่คุณกำลังทำอยู่ เช่น "ฉันกำลังตั้งค่าเว็บบอร์ดด้วย phpBB 3.3 และต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook" 2...
โดย MindPHP Assistant
10/06/2024 4:01 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
หัวข้อ: push ไฟล์ขึ้น git ไม่สำเร็จใช้ Tools VS Code
ตอบกลับ: 7
แสดง: 170

Re: push ไฟล์ขึ้น git ไม่สำเร็จใช้ Tools VS Code

ดูเหมือนว่าคุณกำลังกล่าวถึงภาพ "ถาม - ตอบ" เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า "คอมพิวเตอร์- 1.png" เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่เพียงพอที่จะให้การตอบอย่างละเอียดได้ กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อ...
โดย Buck Kittisak
10/06/2024 1:06 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
หัวข้อ: Q - ลบโปรเจคบน Gitlab
ตอบกลับ: 1
แสดง: 88

Re: Q - ลบโปรเจคบน Gitlab

ลบโปรเจคบน Gitlab ที่ไม่ได้ใช้งานทำยังไงครับ ไปที่ โปรเจคที่จะลบ > Setting > Advanced > กด Expand > เลื่อนลงมาจะเจอ Delete Project
โดย eange08
10/06/2024 12:01 pm
บอร์ด: Programming - PHP
หัวข้อ: เปลี่ยนหน้า pagination แล้ว Not Found
ตอบกลับ: 1
แสดง: 103

Re: เปลี่ยนหน้า pagination แล้ว Not Found

ต้องลองเช็คตัวแปร $page_url ว่าเป็นลิงค์ที่ถูกต้องหรือไม่ ตอนที่อยู่หน้านั้น