งบแสดงฐานะการเงิน คือ อะไร ?

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: งบแสดงฐานะการเงิน คือ อะไร ?

งบแสดงฐานะการเงิน คือ อะไร ?

by Chidchanok » 25/01/2019 10:43 am

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล คือ งบที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของ งบแสดงฐานะทางการเงิน ได้จาก สมการ ดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
งบดุล.jpg
งบดุล.jpg (76.19 KiB) Viewed 1065 times

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.สินทรัพย์หมุนเวียน จะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน งถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของในปัจจุบันของกิจการ ที่กิจการคาดว่าจะเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่ต้องใช้เวลาในหารชำระมากกว่า 1 ปี

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนทีี่นำมาลงทุน
References : http://doithai.com/article/58/%E0%B8%87 ... 4%E0%B8%A3

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
ศึกษาความหมายของคำต่างๆ
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

Top