ภ.พ.36 คืออะไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภ.พ.36 คืออะไร

Re: ภ.พ.36 คืออะไร

by prmindphp » 01/09/2020 8:12 am

ภ.ง.ด.54 เหมือนและต่างกับ ภพ.36 อย่างไร
viewtopic.php?f=140&t=69193

ภ.พ.36 คืออะไร

by natthanit.r2538 » 04/08/2020 5:54 pm

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่ผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรเรียกเก็บหลายประเภท วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ ภ.พ.36 กันค่ะ ภ.พ.36 คือแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้จ่ายค่าสินค้า หรือบริการ เป็นผู้ส่งให้กรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย

Image

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.36 ได้แก่
1. ผู้ที่จ่ายเงินค่าสินค้า หรือบริการให้แก่กิจการที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว มีที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย และไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการชั่ววคราวในประเทศไทย หรือ ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ หรือ ผู้ประกอบการอื่นตาม พ.ร.ฎ.(ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนด)
2. ผู้ที่รับโอนค่าสินค้า หรือผู้ที่ได้รับโอนการบริการ ที่ได้เสียภาษีมูลค่เพิ่มในอัตราร้อยละ 0 เฉพาะการขายสินค้า หรือบริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
3. ผู้ขายทอดตลาดสินทรัพย์ของผู้จดทะเบียน ซึ่งถูกยึดมาตามกฎหมาย

รายรับ หรือรายจ่ายที่นำมาคิดคำนวณภาษี
1. รายจ่ายยอดที่ซื้อสินค้า หรือบริการ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่นอกประเทศ ที่เข้ามาขายสินค้า หรือบริการในประเทศเป็นการชั่วคราว
2. รายจ่ายยอดที่ซื้อบริการจากต่างประเทศที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย
3. รายจ่ายยอดที่รับโอนสินค้า หรือสิทธิการใช้บริการที่ได้เสียภาษีอัตราร้อยละ 0
4. รายรัยจากการขายสินทรัพย์ทอดตลาดของผู้จดทะเบียน ซึ่งถูกยึดมาตามกฎหมาย

การคำนวณและการยื่นแบบฯ
นำรายรับ หรือรายจ่าย มาคิดภาษีในอัตราร้อยละ 7
สำหรับผู้นำส่งทั่วไป มีกำหนดยื่นแบบฯตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงิน
สำหรับผู้ที่ได้รับโอนสินค้าหรือสิทธิการใช้บริการ มีกำหนดยื่นแบบฯภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอน
สำหรับผู้ขายสินทรัพย์ทอดตลาด มีกำหนดยื่นแบบฯตั้งแต่วันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ขายสินทรัพย์

อ้างอิง
www.pattanakit.net
www.iliketax.com
http://www.esg.co.th/
แบบยื่น ภ.พ.36 จากกรมสรรพากร

Top