ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

by EyePornnipa » 27/08/2019 5:22 pm

ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

ตราสินค้า หรือ เครื่องหมายการค้า คือ โลโก้สินค้าของบริษัท ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ในรูปแบบของตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้ โดยต้องมีความชัดเจน เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่จดจำได้ง่าย ซึ่งจะต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลอื่นไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้

ตราประทับ หรือ ตรายาง เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัท ในการดำเนินการต่างๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เช่น การทำสัญญา การทำหนังสือส่งมอบงาน การออกเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทให้ภายนอก เป็นต้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิย์ไม่ได้บังคับให้จัดทำ (จะจัดทำหรือไม่ทำก็ได้) เว้นแต่มีการการระบุไว้ในหนังสือรับรองว่าต้องประทับตราบริษัทพร้อมลงนาม ซึ่งตราประทับบริษัท จะต้องจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตราประทับจะต้องมีลักษณะตรงกับที่จดทะเบียน และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามแห่งตราประทับ ดังนี้

หลักเกณฑ์การทำตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
2019-08-27_15-57-00.png
2019-08-27_15-57-00.png (143.5 KiB) Viewed 303 times
อ้างอิงจาก http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin ... intro6.pdf

จากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นว่าความหมาย และวัตถุประสงค์ในการใช้ระหว่างตราสินค้า และตราประทับบริษัท นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้บังคับที่จะต้องจัด
ทำขึ้น แต่สามารถดำเนินการทำขึ้นมาได้ โดยสัญลักษณ์ของตราสินค้า และตราประทับบริษัท จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท

อ้างอิง
https://www.itax.in.th/media/media/ตรายาง/
http://www.korataccounting.com/wp/index.php/stamp/
https://www.smego.rmutt.ac.th/2017/10/25/brand-คืออะไร-มีความหมายอย่า/

Top