ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

Re: ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 10:17 am

ศึกษาเพิ่มเติม และโค้ดตัวอย่าง : https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... -type.html

ตัวแปรชนิด List (ลิส) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 29/12/2016 5:31 pm

List (ตัวแปรลิส) เป็นตัวแปร 1 ตัวที่เก็บค่าได้มากกว่าหนึ่งค่า คล้ายตัวแปร array (อาร์เรย์) ในภาษา php (พีเอสพี) อยู่ในเครื่องหมาย [...]
การกำหนดค่า

Code: Select all

variable_name = [ list data ]
เช่น list1 = [“name”, 24, ‘F’, “Thai”, “ABC school” ] เป็นต้น

การแสดงค่าของตัวแปรลิส

Code: Select all

print (variable) 
เช่น
print (list1) #แสดงผลทั้งลิส
print (list1[0]) #แสดงค่าในลำดับที่ 0
print (list[1:3]) #แสดงผลตั้งแต่ลำดับที่ 1-3
print (list[2:]) #แสดงค่าตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึงลำดับสุดท้าย
print (list[-2]) #แสดงข้อมูลจากตำแหน่งสุดท้าย - 2

การเพิ่มและการ update ค่าให้กับตัวแปรลิส

Code: Select all

var_name[index] = “ค่าที่ต้องการเพิ่ม”
เช่น list1[5] = “Bangkok” #ค่าในลำดับที่ 5 ก็จะเป็น “Bangkok”

การลบให้กับตัวแปรลิส
การลบค่าของตัวแปร สามารถทำด้วยคำสั่ง del

Code: Select all

del (var_name[index])
เช่น del (list1[4]) #ตัวแปรถัดไปจะเลื่อนตำแหน่งเข้ามาแทนที่

ตัวดำเนินการ
- len(list) ใช้ในการตรวจสอบความยาวของลิส เช่น print len([a, b, c]) →มีค่าเท่ากับ 3
- การเรียงต่อกัน (+) เช่น [1, 2, 3] + [1, 2] ค่าที่ได้ [1, 2, 3, 1, 2]
- การทำซ้ำ (*) เช่น [1, 2, 3]*2 จะได้ [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- ตรวจสอบสมาชิก เช่น 1 in [1, 2, 3] = true
- การทวน เช่น

Code: Select all

for x in [1, 2, 3]:
                print x ผลคือ 1 2 3

Top