รูปแบบการหาค่าช้ำใน list แบบ array

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รูปแบบการหาค่าช้ำใน list แบบ array

รูปแบบการหาค่าช้ำใน list แบบ array

by nuattawoot » 11/08/2017 3:21 pm

แบบที่ 1

Code: Select all

def get_duplicates(arr):
  dup_arr = arr[:]
  for i in set(arr):
    dup_arr.remove(i)    
  return list(set(dup_arr))  
print get_duplicates([1,2,3,5,6,7,5,2])
#ผลที่ได้ [2, 5]
print get_duplicates([1,2,1,3,4,5,4,4,6,7,8,2])
#ผลที่ได้ [1, 2, 4]
แบบที่ 2

Code: Select all

list_a=['A','A',3,5,6,7,5,2]
tmp=[]
for i in list_a:
   if tmp.__contains__(i):
     print i
   else:
     tmp.append(i)
#A
#5
แบบที่ 3

Code: Select all

for i in range(0, len(list_a) ):
  for j in range(i + 1, len(list_a)):
    if list_a[i] == list_a[j]:
      print list_a[i]
#A
#5
แบบที่ 4

Code: Select all

def has_duplicates(list_of_values):
  value_dict = collections.defaultdict(int)
  for item in list_of_values:
    value_dict[item] += 1
  return any(val > 1 for val in value_dict.itervalues())

if has_duplicates(list_a):
  print "รายการที่ระบุมีค่าที่ซ้ำกัน"
else:
  print "รายการที่ระบุมีค่าที่ไม่ซ้ำกัน"

Top