ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

Re: ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

by nasee0010 » 10/07/2019 1:17 pm

Code: Select all

$update = "UPDATE `admin` SET `last_login` = '".date("Y-m-d H:i:s")."' WHERE `id` = '".$row['id']."' ";
ลองนำไปแปลงใช้ดูนะครับ อันนี้ผมใช้อยู่ในหน้าตอนล็อกอิน มันจะทำการบันทึกเวลาเข้าไปในดาต้าเบสอัตโนมัติ

ผมจะบันทึกเวลาลงฐานข้อมูลด้วย ทำยังไงครับ ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหน ใช้ datetime

by Yuttana Jampa » 12/05/2019 7:30 pm

Code: Select all

<?
  if($_POST[ok]){
  $sqlcus="select max(id_buy) as id_buy from tb_buy";
  $rs_resultcus = $db->select_table(tb_buy)->execute($sqlcus);
  $rowcus=$rs_resultcus->fetch_assoc();

$postfix=0;

if(empty($rowcus[id_buy])){
 $postfix+=1;//ตัวท้าย +1
 $code="B"."-"."00001"; //เริ่มต้นที่ 01
} else {
 $postfix=substr($rowcus[id_buy],3,5);//แบ่งเอาตำแหน่งที่ 3 มาหลังจากนั้น 5 ตัว
 $postfix+=1;//บวกเพิ่มทีละ 1
 $postfix=str_pad($postfix,5,"0",STR_PAD_LEFT);
 $code="B"."-".$postfix;
}
  $b_name=$_POST[b_name];
  $b_product=$_POST[b_product];
  $b_num=$_POST[b_num];
  $b_price=$_POST[b_price]; 
  $c_product=$_POST[c_product]; 

  $data = array(
  'id_buy'=>$code, //$stucode,
  'b_name'=>$b_name,
  'b_product'=>$b_product,
  'b_num'=>$b_num,
   'c_product'=>$c_product,
  'b_price'=>$b_price
 );
 // print_r($data);// ใช้สำหรับให้แสดงข้อมูลใน $data
  //exit(); //จบการทำงาน ก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูล

 if($db->insert('tb_buy', $data)->execute())
 {
   echo "<script>alert('บันทึกข้อมูลแล้ว')</script>";
   
   echo "<script>window.location='index.php'</script>";
  }else{
   echo "<script>alert('ไม่สามารถบันทึกข้อมูล')</script>";
  }
  //echo "<meta HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='1; URL=?'>";
 
 
  }
?>
<div class="container">
<div class="col-md-8 offset-md-2">
 
 <div class="card text-success border-success mb-3">
   <div class="card-header"><h4>รับซื้อสินค้า</h4></div>
   <div class="card-body">
    <div class="row">
     <div class="col-md-12">
<form method="post" action="">
     

     <label>ชื่อลูกค้า</label> 
     <div class="form-row">
      <div class="form-group col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="ชื่อลูกค้า" name="b_name"> 
      </div>
     </div>
     <label>รหัสสินค้า</label> 
     <div class="form-row">
      <div class="form-group col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="รหัสสินค้า" name="c_product"> 
      </div>
     </div>
     <label>ชื่อสินค้า</label> 
     <div class="form-row">
      <div class="form-group col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="ชื่อสินค้า" name="b_product"> 
      </div>
     </div>
     <label>จำนวน</label> 
     <div class="form-row">
      <div class="form-group col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="จำนวน" name="b_num" > 
      </div>
     </div>

     <label>ราคา</label> 
     <div class="form-row">
      <div class="form-group col">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="ราคา" name="b_price"> 
      </div>
     </div>
     <input type="submit" class="btn btn-success " name="ok" value="ลงทะเบียน">
     
</form>
     </div>
    </div>
    
    

   </div>
  </div>
</div>
</div>

Top