สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

by Bailey99 » 04/10/2019 2:38 pm

Inquire as to whether we were to make a Custom Taxonomy, however in the post that came straightforwardly with wordpress What record do you have to do?

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

by ฮา เป็นคนไปเรื่อย » 18/07/2017 3:48 am

สอบถามหน่อยครับ ถ้าเราจะสร้าง Custom Taxonomy แต่อยู่ใน Post ที่ติดมากับ wordpress โดยตรงเลยละครับ ต้องไปทำที่ไฟล์ใหนครับ

Re: สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

by mindphp » 25/10/2016 9:48 pm

รวมกระทู้ บทความสอนสร้าง Plugin WordPress
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 25&t=36079

สอนสร้าง Plugin WordPress (14) : ตัวอย่างการสร้าง Custom Taxonomy จัดการประเภท Post type

by thatsawan » 25/10/2016 12:02 pm

Custom Taxonomy เปรียบเสมือน Categories เป็นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาต่างๆ ซึ่งเราสามารถที่จะ สร้าง Custom Taxonomy เพื่อมาจัดการเฉพาะ Post type ของเราได้
เเละสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้ เช่น การเปลียนชื่อ button ต่างๆ เเถบจะเหมือนกับการสร้าง Custom Post type

ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

add_action( 'init', 'create_book_tax' );

function create_book_tax() {
  register_taxonomy(
    'Category Books',
    'book',
    array(
      'label' => __( 'Category Books' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'Category Books' ),
      'hierarchical' => true,
    )
  );
} 

Code: Select all

add_action( 'init', 'codex_book_init' );

/**
 * Register a book post type.
 *
 * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type
 */
function codex_book_init() {
  $labels = array(
    'name'               => _x( 'Books', 'post type general name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'singular_name'      => _x( 'Book', 'post type singular name', 'your-plugin-textdomain' ),
    'menu_name'          => _x( 'Books', 'admin menu', 'your-plugin-textdomain' ),
    'name_admin_bar'     => _x( 'Book', 'add new on admin bar', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new'            => _x( 'Add News Demo', 'book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'add_new_item'       => __( 'Add New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'new_item'           => __( 'New Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'edit_item'          => __( 'Edit Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'view_item'          => __( 'View Book', 'your-plugin-textdomain' ),
    'all_items'          => __( 'All Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'search_items'       => __( 'Search Books', 'your-plugin-textdomain' ),
    'parent_item_colon'  => __( 'Parent Books:', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found'          => __( 'No books found.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'not_found_in_trash' => __( 'No books found in Trash.', 'your-plugin-textdomain' )
  );

  $args = array(
    'labels'             => $labels,
    'description'        => __( 'Description.', 'your-plugin-textdomain' ),
    'public'             => true,
    'publicly_queryable' => true,
    'show_ui'            => true,
    'show_in_menu'       => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'query_var'          => true,
    'rewrite'            => array( 'slug' => 'book' ),
    'capability_type'    => 'post',
    'has_archive'        => true,
    'hierarchical'       => false,
    'menu_position'      => null,
    'supports'           => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments' )
  );

  register_post_type( 'book', $args );
}add_action( 'init', 'create_book_tax' );

function create_book_tax() {
  register_taxonomy(
    'Category Books',
    'book',
    array(
      'label' => __( 'Category Books' ),
      'rewrite' => array( 'slug' => 'Category Books' ),
      'hierarchical' => true,
    )
  );
} 
Image

Image

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://codex.wordpress.org/Function_Re ... r_taxonomy

Top