เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

เขียน function javascript ไำว้สำหรับแสดงผล array เหมือน print_r() ใน php

by mindphp » 07/11/2010 2:32 am

Code: Select all

function dump(arr,level) {
	var dumped_text = "";
	if(!level) level = 0;
	
	//The padding given at the beginning of the line.
	var level_padding = "";
	for(var j=0;j<level+1;j++) level_padding += "    ";
	
	if(typeof(arr) == 'object') { //Array/Hashes/Objects 
		for(var item in arr) {
			var value = arr[item];
			
			if(typeof(value) == 'object') { //If it is an array,
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' ...\n";
				dumped_text += dump(value,level+1);
			} else {
				dumped_text += level_padding + "'" + item + "' => \"" + value + "\"\n";
			}
		}
	} else { //Stings/Chars/Numbers etc.
		dumped_text = "===>"+arr+"<===("+typeof(arr)+")";
	}
	return dumped_text;
}
วิํีธีใช้

Code: Select all

	var assoc = {
		"val"  : "New",
		"number" : 8,
		"theting" : arra
	};
	
	alert(dump(assoc));

Top