ทำธงชาติไอซ์แลนด์ ด้วย debug (ดีบัก) ภาษา Assembly

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำธงชาติไอซ์แลนด์ ด้วย debug (ดีบัก) ภาษา Assembly

ทำธงชาติไอซ์แลนด์ ด้วย debug (ดีบัก) ภาษา Assembly

by ธวัชชัย แสนหาญ » 27/11/2018 11:57 am

รูปแบบ

Code: Select all

model medium
	.stack
	.data
	(................) #ตรงนี้ใช้สำหรับประกาศตัวแปรในการทำงาน
	.code
	.386
	.startup
	(................) #ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราสร้างคือ โค้ดที่ใช้ในการสร้างธง
	.......
	.......
	.......
	.exit
	end
ตัวแปรที่กำหนด

Code: Select all

  ANT0 DW 0
	ANT1 DW 0   ;0  - 480
	ANT2 DW 187  ;187 - 294
	ANT3 DW 0   ;0 - 480
	ANT4 DW 215	  ;215 - 266
โค้ดที่ใช้ในการทำทั้งหมด

Code: Select all

	.model medium
	.stack
	.data
	ANT0 DW 0
	ANT1 DW 0   ;0  - 480
	ANT2 DW 187  ;187 - 294
	ANT3 DW 0   ;0 - 480
	ANT4 DW 215	  ;215 - 266
	.code
	.386
	.startup	
	mov ah,00h ;00H : Set video mode
	mov al,12h ;12H : Select alternative routine 640x480 16 color graphics (VGA)
	int 10h
	
	mov ah,0bh
	mov bh,00
	mov bl,01 ; ??
	int 10h
;---------------------------------------------------------------------------
	mov ah,0ch
	mov al,255 ;pixel color white
	mov bh,00
	int 10h
LI0:	
	INC ANT0
	mov cx,ANT0
	mov dx,ANT1
	int 10h
	cmp ANT0,294     ;????????????????
	jne LI0
	jz RI0
RI0:
	mov ANT0,187      ;?????????????????
	cmp ANT1,480     ;??????????????
	jne CNTA
	jz EXIT1       ;???? loop EXIT1 	
CNTA:
	inc ANT1
	jmp LI0	
;---------------------------------------------------------------------------
EXIT1:	
mov ah,0ch
	mov al,15 ;pixel color white
	mov bh,00
	int 10h
LI1:	
	INC ANT0
	mov cx,ANT0
	mov dx,ANT2
	int 10h
	cmp ANT0,640
	jne LI1
	jz RI1
RI1:
	mov ANT0,0
	cmp ANT2,294	
	jne CNTB
	jz EXIT2
CNTB:
	inc ANT2
	jmp LI1
;---------------------------------------------------------------------------		
EXIT2:	
mov ah,0ch
	mov al,04 ;pixel color red
	mov bh,00
	int 10h
LI2:	
	INC ANT0
	mov cx,ANT0
	mov dx,ANT3
	int 10h
	cmp ANT0,266
	jne LI2
	jz RI2
RI2:
	mov ANT0,215
	cmp ANT3,480
	jne CNTC
	jz EXIT3
CNTC:
	inc ANT3
	jmp LI2
;----------------------------------------------------------------------------	
EXIT3:
mov ah,0ch
	mov al,04 ;pixel color white
	mov bh,00
	int 10h
LI3:	
	INC ANT0
	mov cx,ANT0
	mov dx,ANT4
	int 10h
	cmp ANT0,640
	jne LI3
	jz RI3
RI3:
	mov ANT0,0
	cmp ANT4,266
	jne CNTD
	jz EXIT
CNTD:
	inc ANT4
	jmp LI3
EXIT:
	.exit
	end
ผลลัพธ์
2.PNG
2.PNG (49.76 KiB) Viewed 1237 times

Top