สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

by zend_framework » 17/04/2011 5:04 pm

สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหนดไว้ที่บทความที่แล้วนะ

1. สร้าง Bootstrap File หรือ /srv/www/htdocs/index.php มีข้อมูลดังนี้

Code: Select all

<?php
define('ROOT_DIR', dirname(dirname(__FILE__)));

//Error Reporting
error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
ini_set('display_errors', 'on');

//Declare PATH Type1
//Modify include PATH
ini_set('include_path', ini_get('include_path')
        . PATH_SEPARATOR . '../application/models' 
        . PATH_SEPARATOR . '../library');


// Zend Framework Include for ZF 1.7.3 or below
//require_once "Zend/Loader.php";
//Zend_Loader::registerAutoload();
//Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');

// Zend Framework Include for ZF 1.8.0 or above
//see more info : http://framework.zend.com/manual/en/zend.loader.autoloader.html
require_once 'Zend/Loader/Autoloader.php';
$loader = Zend_Loader_Autoloader::getInstance();
$loader->setFallbackAutoloader(true);
$loader->suppressNotFoundWarnings(false);
Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');


//get the front contorller instance
$front = Zend_Controller_front::getInstance();
$front->throwExceptions(true);
$front->setControllerDirectory('../application/controllers');

//Go Go Go
$front->dispatch();

?>
2. สร้างไฟล์ /srv/www/application/controllers/IndexController.php มีข้อมูลดังนี้

Code: Select all

<?php

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{

    public function indexAction()
    {
       echo "<h1>Hello World</h1></center>";
    }

}

?>
3. สร้างไฟล์เปล่าชื่อ views/scripts/index/index.phtml
4.เปิด browser ชี้ URL ไปที่ http://127.0.0.1 ถ้าถูกต้องจะได้ข้อความ "Hello World" อยู่ตรงกลางหน้า หรือ เรียก เป็น http://localhost ก็ได้
สำรับใครสร้างงานไว้ที่ www/test ก็เรียก
http://localhost/test
นะครับ
ที่มาบทความนี้และต่อๆ ไปจะเน้นมาจาก : phayoune.org
ขอบคุณ อ. ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย

Top