ตั้งค่า php Mailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตั้งค่า php Mailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server

ตั้งค่า php Mailer ส่งอีเมลล์ผ่าน SMTP server

by M009 » 07/05/2013 7:06 pm

PHPMailer เป็น php class สำหรับใช้ส่งอีเมล์ สามารถส่งอีเมล์ผ่าน SMTP server ได้ ส่งได้ทั้งแบบ html และ text รวมไปถึงสามารถแนบไฟล์ในอีเมล์ที่ต้องการส่งได้ด้วย Feature ของ PHPMailer มีดังนี้

Code: Select all

<?PHP
require("PHPMailer_v5.0.2/class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();

$body = "ทดสอบการส่งอีเมล์ภาษาไทย UTF-8 ผ่าน SMTP Server ด้วย PHPMailer.";

$mail->CharSet = "utf-8"; //เซต Unicode
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPDebug = 0;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Host = "smtp.yourdomain.com"; // SMTP server
$mail->Port = 25; // ตั้งค่าพอร์ท
$mail->Username = "email@yourdomain.com"; // account SMTP 
$mail->Password = "******"; // รหัสผ่าน SMTP

$mail->SetFrom("email@yourdomain.com", "yourname"); //E-mail เราของ
$mail->AddReplyTo("email@yourdomain.com", "yourname"); //E-mail ผู้รับ
$mail->Subject = "ทดสอบ PHPMailer.";  // หัวข้อที่ใช้ในการส่ง

$mail->MsgHTML($body);

$mail->AddAddress("recipient1@somedomain.com", "recipient1"); // ผู้รับคนที่หนึ่ง
$mail->AddAddress("recipient2@somedomain.com", "recipient2"); // ผู้รับคนที่สอง

if(!$mail->Send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo "Message sent!";
}
?>
PHPMailer สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://phpmailer.worxware.com/index.php?pg=phpmailer หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วให้แตกไฟล์ออกมา จะมีไฟล์ของ PHPMailer ให้เรา include ไฟล์ class.phpmailer.php ไปใน script ที่เราต้องการส่งอีเมล์ สำหรับตัวอย่างการเขียน php script

:lol: :lol: :lol:

Top