สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

Re: สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

by jirawoot » 15/08/2019 1:13 pm

ได้แล้วครับ
ทำตามขั้นตอนนี้

Code: Select all

sudo apt-get remove python-pip python3-pip
sudo wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
sudo python get-pip.py
sudo python3 get-pip.py

Re: สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

by jirawoot » 15/08/2019 12:02 pm

mindphp wrote:ติดตั้งบน OS ไหน Python เวอร์ชั่นอะไร
เวอร์ชัน 9.4
os
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"

Re: สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

by mindphp » 15/08/2019 11:31 am

ติดตั้งบน OS ไหน Python เวอร์ชั่นอะไร

สอบถาม ติดตั้ง flask แล้ว erorr ต้องอย่างไรครับ

by jirawoot » 15/08/2019 11:12 am

ติดตั้ง flask บน raspberry pi

คำสั่ง

Code: Select all

pip install flask
error
Exception:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 215, in main
status = self.run(options, args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 353, in run
wb.build(autobuilding=True)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/wheel.py", line 749, in build
self.requirement_set.prepare_files(self.finder)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 380, in prepare_files
ignore_dependencies=self.ignore_dependencies))
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_set.py", line 554, in _prepare_file
require_hashes
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req/req_install.py", line 278, in populate_link
self.link = finder.find_requirement(self, upgrade)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 465, in find_requirement
all_candidates = self.find_all_candidates(req.name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 423, in find_all_candidates
for page in self._get_pages(url_locations, project_name):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 568, in _get_pages
page = self._get_page(location)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 683, in _get_page
return HTMLPage.get_page(link, session=self.session)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 792, in get_page
"Cache-Control": "max-age=600",
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py", line 501, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 386, in request
return super(PipSession, self).request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py", line 488, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py", line 609, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/share/python-wheels/CacheControl-0.11.7-py2.py3-none-any.whl/cachecontrol/adapter.py", line 47, in send
resp = super(CacheControlAdapter, self).send(request, **kw)
File "/usr/share/python-wheels/requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl/requests/adapters.py", line 423, in send
timeout=timeout
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py", line 643, in urlopen
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.19.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/util/retry.py", line 315, in increment
total -= 1
TypeError: unsupported operand type(s) for -=: 'Retry' and 'int'

Top