ตั้งค่าไม่ให้ Apache เก็บ access log ไฟล์ ภาพ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตั้งค่าไม่ให้ Apache เก็บ access log ไฟล์ ภาพ

ตั้งค่าไม่ให้ Apache เก็บ access log ไฟล์ ภาพ

by mindphp » 16/03/2016 11:34 am

ตั้งค่าไม่ให้ Server บันทึกไฟล์ ภาพลองใน logs
เปิดไฟล์ nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
เพิ่ม

Code: Select all

 setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog 
ลงไป ก่อน

Code: Select all

<IfModule mod_logio.c>
และแก้ไข

Code: Select all

CustomLog /var/log/httpd/access_log common
เป็น

Code: Select all

CustomLog /var/log/httpd/access_log common env=!dontlog
ผลของการแก้ไขได้ประมาณนี้

Code: Select all

<IfModule log_config_module>
  #replace %b with %O for more accurate logging
  setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog
  <IfModule mod_logio.c>
   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
   LogFormat "%O %I" bytes

   LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
  </IfModule>
  CustomLog /var/log/httpd/access_log common env=!dontlog
</IfModule>

Top