software house

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: software house

software house

by nipon09 » 18/11/2014 4:52 pm

ซอฟแวร์เฮ้าร์คืออะไร

ซอฟแวร์เฮ้าร์สามารถเรียกได้ 2 แบบคือ แบบของบริษัทก็คือบริษัทที่จัดทำ ซอฟแวร์สำหรับองค์กร เฉพาะด้านส่วนที่2คือส่วนของโปรแกรม
คือโปรแกรมที่นำมาทำธุรกิจเฉพาะทางเพราะความต้องยการของบริษัทแตกต่างกัน

บริษัทซอฟแวร์เฮ้าร์
คือบริษัทที่จัดทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟแวร์ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปหรือซอฟแวร์ประยุกต์เพื่อจัดทำจัดขายให้กับองค์กร
แม้ว่าซอฟแวร์ในบ้านเราไม่สามารถสู้ซอฟแวร์สำเร็จรูปต่างประเทศได้แต่ซอฟแวร์ในบ้านเราก็เป็นที่นิยมอย่าง
มากในองค์กรจนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่เลยเราะซอฟแวร์ต่่างประเทศมีข้อจำกัดตรงที่ราคา ความยึดหยุ่น
และก็การใช้งาน แต่ซอฟแวร์ของเมื่องไทยแม้จะสู้ซอฟแวร์ต่างประเทศไม่ได้แต่เป้นที่นิยมกว่าซอฟแวร์ต่างประเทศเพราะความยึดหยุ่น
ราคา หรือแม้แต่สามารถนำความต้องการของเราลงในซอฟแวร์ได้


ซอฟแวร์
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ซอฟวร์ประยุกต์ กับซอฟแวร์ใช้งานเฉพาะ

- ซอฟแวร์ประยุกต์คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย
เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ

- ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จมักจะเน้นการใช้งานทั่วไป
แต่อาจจะนำมาประยุกต์โดยตรงกับงานทางธุรกิจบางอย่างไม่ได้ เช่นในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน
งานทางด้านบัญชี หรือในห้างสรรพสินค้าก็มีงานการขายสินค้า การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ
แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันทำงาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ
เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจำหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน และการเช่าซื้อ
ความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างบริษัท software house
  1. Tiger soft co., ltd. เป็นบริษัท พัฒนาทางด้านโปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน
  2. บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด บริษัทนี้ พัฒนาทางด้านโปรแกรมบัญชีที่ทำงานบน Windown


แหล่งที่มา : http://www.cs.ssru.ac.th/s51122201177/00014.html, เว็บไซด์ Tiger soft co., ltd., เว๊บไซด์ บริษัท บ้านเชียงซอฟท์ จำกัด

Top