เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว)

by supattra_su » 16/10/2018 5:57 pm

เราสามารถแปลงข้อมูลของ database จาก int เป็น string ไหมค่ะ (จะแปลงเฉพาะหน้า UI ไปเป็น string อย่างเดียว สำหรับ database ยังคงเป็น int เหมือนเดิมค่ะ)


Code: Select all

          <?php if($aCtyDataList['rtCode'] == 1 ):?>
            <?php foreach($aCtyDataList['raItems'] AS $nKey => $aValue):?>
              <tr class="text-center xCNTextDetail2 otrCardType" id="otrCardType<?=$nKey?>" data-code="<?=$aValue['rtCtyCode']?>" data-name="<?=$aValue['rtCtyName']?>">
                <td class="text-center">
                  <label class="fancy-checkbox">
                    <input id="ocbListItem<?=$nKey?>" type="checkbox" class="ocbListItem" name="ocbListItem[]">
                    <span>&nbsp;</span>
                  </label>
                </td>

                <td><?=$aValue['rtCtyCode']?></td>
                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyName']?></td>
                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyDeposit']?></td>
                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyExpirePeriod']?></td> 
[b]
                <?php
                  switch($aValue['rtCtyExpiredType']){
                    case "1":
                      $aValue['rtCtyExpiredType'] == "ชั่วโมง";
                      break;
                    case "2":
                      $aValue['rtCtyExpiredType'] == "วัน";
                      break;
                    case "3":
                      $aValue['rtCtyExpiredType'] == "เดือน";
                      break;
                    case "4":
                      $aValue['rtCtyExpiredType'] == "ปี";
                      break;
                  }
                ?>[/b]
          
                <td class="text-center"><?=$aValue['rtCtyStaAlwRet']?></td>
  
                <td>
                  <!-- เปลี่ยน -->
                  <img class="xCNIconTable" src="<?php echo base_url().'/application/assets/icons/delete.png'?>" onClick="JSoCardTypeDel('<?php echo $aValue['rtCtyCode']?>')">
                </td>
                <td>
                  <!-- เปลี่ยน -->
                  <img class="xCNIconTable" src="<?php echo base_url().'/application/assets/icons/edit.png'?>" onClick="JSvCallPageCardTypeEdit('<?php echo $aValue['rtCtyCode']?>')">
                </td>
              </tr>
            <?php endforeach;?>
          <?php else:?>
            <tr><td class='text-center xCNTextDetail2' colspan='9'><?= language('pos5/cardtype','tCTYNoData')?></td></tr>
          <?php endif;?>

ให้ข้อมูลโชว์เป็น ข้อความ
2
2
Attachments
1
1
1Untitled.png (12.41 KiB) Viewed 1475 times

Top