การสร้าง controller สำหรับ phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้าง controller สำหรับ phpbb

การสร้าง controller สำหรับ phpbb

by Ittichai_chupol » 24/10/2018 6:16 pm

controller สำหรับ phpbb เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการช่วยในการทำงานของ extension ให้สมบูรณ์ มากขึ้น แล้วนอกจากนนี้ยังเป็นส่วนที่จะแสดงผลลัพการทำงานของ extemnsion อีกด้วย

วิธีการสร้าง controller
1.จะต้องสร้าง ส่วนการเรียกใช้งาน erxtension ขึ้นมาก่อน (วิธีการสร้าง extension)

2.เมื่อเรามีส่วนเรียกใช้งานของ extensionให้เราสร้าง folder ลงใน sample1 โดยใช้ชื่อว่า controller
24-06.png
3.จากนั้นสร้างไฟล์ main.php ลงใน folder controller

โคดไฟล์ main.php

Code: Select all

<?php

namespace mindphp\sample1\controller; // กำหนดชื่อ
use Symfony\Component\DependencyInjection\Container;

class main {

  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, 
      \phpbb\template\template $template, \phpbb\user $user, \phpbb\controller\helper $helper, Container $phpbb_container, \phpbb\request\request $request, \phpbb\auth\auth $auth, \phpbb\pagination $pagination, $table_prefix, $phpbb_root_path, $php_ext) {
  
    $this->config = $config;
    $this->db = $db;
    $this->template = $template;
    $this->user = $user;
    $this->helper = $helper;
    $this->phpbb_container = $phpbb_container;
    $this->request = $request;
    $this->auth = $auth;
    $this->pagination = $pagination;
    $this->table_prefix = $table_prefix;
    $this->phpbb_root_path = $root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
  } //กำหนดค่า ของ config โดยการสร้างทุกครั่งจะมีส่วนี้เป็นโครงสร้างหลัก

  function base($page = 1) {

 $page_title = $this->user->lang('Mindphp'); //กำหนดชื่อ pathway

    //echo $page_title;
    $this->template->assign_block_vars('navlinks' , array(
      'FORUM_NAME' => $page_title,
      'U_VIEW_FORUM' => $this->helper->route('sample1_controller' , array('name' => 'mindphp')),
      )); //ส่วนการสร้าง path way
    
    return $this->helper->render('sample1_body.html'); //ส่วนที่จะส่งไปแสดงผล
  }

}

4.สร้าง folder config ลง folder sample1

5.จากนั้นสร้าง ไฟล์ service.xml กับ routing.xml ลงใน folder config
24-07.png

โคดไฟล์ service.xml เป็นไฟล์ที่ใช้กำหนดตัวแปลที่จะส่งให้ไฟล์ main.php ซึ้งชื่อของตัวแปร และตำแหน่ง จะต้องต้องกันกับ ที่อยู่ใน main.php

Code: Select all

 
 services:
  mindphp.sample1.controller:
    class: mindphp\sample1\controller\main
    arguments:
      - @config
      - @dbal.conn
      - @template
      - @user
      - @controller.helper
      - @service_container
      - @request
      - @auth
      - @pagination
      - %core.table_prefix%
      - %core.root_path%
      - %core.php_ext%
  mindphp.sample1.listener:
    class: mindphp\sample1\event\listener
    arguments:
      - @controller.helper
      - @template
    tags:
      - { name: event.listener }    
 

โคดไฟล์ routing.xml เป็นส่วนที่เส้นทางในการส่งค่า

Code: Select all

sample1_controller:
  pattern: /sample1/{name}
  defaults: { _controller: mindphp.sample1.controller:base , page: 1 }

6.ต่อเป็นการสร้างของส่วนของการแสดง

7.สร้าง folder style ลงใน folder sample1

8.สร้าง folder all ลงใน folder style

9.สร้าง folder template ลงใน folder all
24-08.png
10. จากนั้นเราจะมาสร้างไฟล์ ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูล ของ controller
11.สร้างไฟล์ sample1_body.html ลงใน folder template

โคด ไฟล์ sample1_body.html

Code: Select all

<!-- INCLUDE overall_header.html -->


test


<!-- INCLUDE overall_footer.html -->

Top