การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP

การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP

by buay » 16/07/2014 11:18 am

การเรียงข้อมูลใน Arrays โดยใช้ PHP
การเรียงข้อมูลใน Arrays ในภาษา PHP นั้น สามารถเรียงข้อมูลได้ทั้ง key และ value

ฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียงข้อมูลของภาษา PHP
sort() - sort arrays in ascending order
rsort() - sort arrays in descending order
asort() - sort associative arrays in ascending order, according to the value
ksort() - sort associative arrays in ascending order, according to the key
arsort() - sort associative arrays in descending order, according to the value
krsort() - sort associative arrays in descending order, according to the key

การใช้ฟังก์ชัน sort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

Code: Select all

$numbers=array(4,6,2,22,11);  
sort($numbers);  
  
$arrlength = count($numbers);  
for($x=0;$x<$arrlength;$x++){  
  echo $numbers[$x];  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
2
4
6
11
22

การใช้ฟังก์ชัน rsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

Code: Select all

$numbers=array(4,6,2,22,11);  
rsort($numbers);  
  
$arrlength=count($numbers);  
for($x=0;$x<$arrlength;$x++){  
  echo $numbers[$x];  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
22
11
6
4
2

การใช้ฟังก์ชัน asort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order, According to Value เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ value จากน้อยไปมาก

Code: Select all

$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");  
asort($age);  
  
foreach($age as $x=>$x_value){  
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
Key=2, Value=35
Key=1, Value=37
Key=5, Value=43

การใช้ฟังก์ชัน ksort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Ascending Order, According to Key เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ key จากน้อยไปมาก

Code: Select all

$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");  
ksort($age);  
  
foreach($age as $x=>$x_value){  
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
Key=1, Value=37
Key=2, Value=35
Key=5, Value=43

การใช้ฟังก์ชัน arsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order, According to Value เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ value จากมากไปน้อย

Code: Select all

$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");  
arsort($age);  
  
foreach($age as $x=>$x_value){  
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
Key=5, Value=43
Key=1, Value=37
Key=2, Value=35

การใช้ฟังก์ชัน krsort() เพื่อเรียงข้อมูล Sort Array in Descending Order, According to Key เป็นฟังก์ชันสำหรับการเรียงข้อมูลของ key จากมากไปน้อย

Code: Select all

$age=array("2"=>"35","1"=>"37","5"=>"43");  
krsort($age);  
  
foreach($age as $x=>$x_value){  
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;  
  echo "<br>";  
}  
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้
Key=5, Value=43
Key=2, Value=35
Key=1, Value=37

Top