เทคนิคการเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript OnClick (จาวาสคิปต์ ออนคลิก)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เทคนิคการเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript OnClick (จาวาสคิปต์ ออนคลิก)

เทคนิคการเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript OnClick (จาวาสคิปต์ ออนคลิก)

by pprn » 06/07/2018 2:37 pm

 • JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) มีวิธีการทำงาน
แบบอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming : OOP)

 • JavaScript OnClick คือเหตุการณ์ที่เกิดจากการคลิกเมาส์
รูปแบบคำสั่ง OnClick
 • Code: Select all

  <element OnClick = "function_name">
 • อธิบายโค้ด
  • - function_name คือ ชื่อฟังก์ชั่น
รูปแบบคำสั่ง การเปลี่ยนรูปสินค้าหรือสีสินค้าด้วย Javascript OnClick (จาวาสคิปต์ ออนคลิก)

Code: Select all

<!DOCTYPE html> 
<html><head>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script> 
	
	<script> 
		var variable_name_1 = 1;
		function function_name1() { 	
			if (variable_name_1==1) { var variable_name_2 = "picture_name_1.jpg"; 			}
			if (variable_name_1==2) { var variable_name_2 = "picture_name_2.jpg"; 			}
			click++;				
			document.getElementById("element_id").src = variable_name_2;		
		} 
		function function_name_2(){	variable_name_2 = ""; 		document.getElementById("element_id").src = variable_name_2;	}

		function function_name_3() { 	var variable_name_2 = "picture_name_2.jpg";	
														document.getElementById("element_id").src = variable_name_2;	} 
		function function_name_4(){	variable_name_2 = ""; 		document.getElementById("element_id").src = variable_name_2;	}

	</script>
</head>
<body> 

	<button onclick="function_name_1();">Text_output</button>
	
	<br><img id="element_id"" src="">

</body>
</html>
อธิบายโค้ด
 • - <script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script> คือ Google CND
  - variable_name คือ ชื่อตัวแปร
  - function_name คือ ชื่อฟังก์ชั่น
  - element_id คือ ชื่อไอดี
  - picture_name คือ ชื่อไฟล์รูปภาพ
  - Text_output คือ ข้อความที่ต้องการพิมพ์ออกมาแสดงให้ผู้ใช้เห็น
ตัวอย่าง
 • ภาพมีชื่อว่า Star Yellow.jpg, Star Red.jpg, Circle Blue.jpg และ Triangle.jpg

Code: Select all

<!DOCTYPE html> 
<html><head>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/jquery.min.js"></script> 
	
	<script> 
		var click = 1;
		function imag1() { 	
			if (click==1) { var image = "Star Yellow.jpg"; 			}
			if (click==2) { var image = "Star Red.jpg"; 			}
			if (click==3) { var image = "Circle Blue.jpg"; 			}
			if (click==4) { var image = "Triangle.jpg"; click=0;	}
			click++;				
			document.getElementById("picture").src = image;		
		} 
		function imag2(){	image = ""; 		document.getElementById("picture").src = image;		}

		function imag3() { 	var image = "Star Red.jpg";	document.getElementById("picture").src = image;		} 
		function imag4(){	image = "";               document.getElementById("picture").src = image;		}

		function imag5() { 	var image = "Circle Blue.jpg";     document.getElementById("picture").src = image;		} 
		function imag6(){	image = "";               document.getElementById("picture").src = image;		}

		function imag7() { 	var image = "Triangle.jpg";       document.getElementById("picture").src = image;		} 
		function imag8(){	image = "";               document.getElementById("picture").src = image;		}
	</script>
</head>
<body> 

	<button onclick="imag1();">Select</button>
	
	<br><img id="picture" src="">

</body>
</html>
ผลลัพธ์
 • 1. เมื่อคลิกที่ Star Yellow
  • เมื่อคลิกที่ Star Yellow
   เมื่อคลิกที่ Star Yellow
   star yellow.JPG (16.87 KiB) Viewed 2171 times
  • 2. เมื่อคลิกที่ Star Red
  • เมื่อคลิกที่ Star Red
   เมื่อคลิกที่ Star Red
   star red.JPG (18.81 KiB) Viewed 2171 times
 • 3. เมื่อคลิกที่ Circle Blue
  • เมื่อคลิกที่ Circle Blue
   เมื่อคลิกที่ Circle Blue
   circle blue.JPG (18.87 KiB) Viewed 2171 times
 • 4. เมื่อคลิกที่ Triangle
  • เมื่อคลิกที่ Triangle
   เมื่อคลิกที่ Triangle
   triangle.JPG (19.61 KiB) Viewed 2171 times


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________________
บทความนี้เเป็นบทความที่จัดทำขึ้นเพื่อเนะนำเครื่องมือช่วยสำหรับนักพัฒนา Javascript, HTML, Ajax และ jQueryซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนา Javascript, HTML5 , Ajax และ jQuery ต่อไป
_____________________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Top