ระดับของการทำ software testing

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ระดับของการทำ software testing

ระดับของการทำ software testing

by jay_limm » 04/06/2014 3:52 pm

06.PNG
06.PNG (23.6 KiB) Viewed 1022 times
ระดับการทดสอบ : เป็นสะท้อนวงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างตามรูปจะใช้ Waterfall model ในการพัฒนา การทดสอบจะแยกแยะเป็นระดับได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน

- การทดสอบระดับ System Testing
การทดสอบระดับนี้ จะสอดคล้องกับการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์แวร์
(requirement specification) จะเอาข้อมูลความต้องการขอลูกค้ามาใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบต่างๆ
เพื่อดูการทำงานในภาพรวมว่าตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟัง์ชันการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
การทดสอบระดับนี้มักจะใช้การทำสอบแบบ Functional testing(Black box)

- การทดสอบระดับ Integration testing
การทดสอบระดับนี้ จะสอดคล้องกับขั้นตอน Preliminary design ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างระบบ เพื่อให้
ทราบว่าซอฟต์แวร์มีระบบย่อยอะไรบ้าง ซึ่งในระบบย่อยจะประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์ การทดสอบระดับนี้
เป็นการทดสอบการทำงานของระบบย่อย ว่าแต่ละระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การทดสอบระดับ Unit testing
การทดสอบระดับนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอน detailed design ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบการทำงานของแต่ละฟังก์โดย
ละเอียด การทดสอบระดับนี้จะทดสอบว่าแต่ละฟังก์ชันสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ และการทดสอบจะต้องแต่
ละฟังก์ชันจะแยกจากกันโดยอิสระ การทดสอบระดับนี้มักจะใช้การทดสอบแบบ Structural testing(White box)

Top