Page 1 of 1

PostgreSQL คืออะไร MySQL คืออะไร

Posted: 21/11/2017 1:40 pm
by Panchalee
PostgreSQL คืออะไร
MySQL คืออะไร

Re: PostgreSQL คืออะไร MySQL คืออะไร

Posted: 22/11/2017 5:49 pm
by jataz2
ทั้ง 2 ตัวเป็น relational database ครับ

เป็นฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับ Oracle กับ SqlServer