งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 22/05/2017 6:50 pm

งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express
ในปัจจุบันธุรกิจได้มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดข้อบกพร่องในการทำงาน
ในการประกอบธุรกิจงบการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสด
และส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการเงิน โดยทั่วไปงบการเงินจะประกอบด้วย
-งบแสดงฐานะการเงิน/งบดุล
-งบกำไรขาดทุน
-งบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น
-งบกระแสเงินสด
-หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผู้ใช้งบการเงินหลัก ได้แก่
-ผู้บริหารของบริษัทจะใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น
-ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะใช้งบการเงินในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนการตัดสินใจให้กู้
-นักลงทุนจะนำข้อมูลในงบการเงินมาหาอัตราส่วนทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุน

ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express (อิคซฺเพรส) และจะแนะนำเกี่ยวกับการใช้งบการเงินในรูปแบบต่างๆ
ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express มีงบการเงินหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามที่ผู้ใช้ต้องการ
21.jpg
21.jpg (82.56 KiB) Viewed 3784 times
สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน/งบดุล แสดงให้เห็นฐานะการเงินของบริษัทนั้นๆ
เราสามารถเลือกใช้งบได้ตามรูปแบบที่ได้บันทึกบัญชีไว้
รูปแบบการบันทึกบัญชี มี 2 รูปแบบ
1.แบบ Perpetual (เพอเพช-ชวล) คือ การบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้าตลอดการดำเนินงาน
2.แบบ Periodic (พีริออดิก) คือ การบันทึกบัญชีทุกสิ้นงวด วิธีนี้เหมาะกับธุรกิจที่มีสินค้าจำนวนมาก ข้อเสียไม่สามารถรับรู้สินค้าได้ทันที ต้องรอการตรวจนับ
>>BALSHT_1 งบดุล สำหรับการบันทึกแบบ Perpetual
>>BALS_P1 งบดุล สำหรับการบันทึกแบบ Periodic
24.jpg
24.jpg (24.24 KiB) Viewed 3784 times
>>BALSHT_2 งบดุลแบบเปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน/ปีที่แล้ว
22.jpg
22.jpg (46.67 KiB) Viewed 3784 times
งบต้นทุนขาย แสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่ขายไปในงวดบัญชีนั้นๆ
>>COGS_1 งบต้นทุนขาย
27.jpg
27.jpg (23.07 KiB) Viewed 3784 times
งบกำไรขาดทุน แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีผลกำไรหรือขาดทุน
สำหรับงบกำไรขาดทุน ก็มี 2 รูปแบบเช่นเดียวกันกับงบดุล
>>INCS_1 งบกำไรขาดทุน สำหรับการบันทึกแบบ Perpetual
>>INCS_P1 งบกำไรขาดทุน สำหรับการบันทึกแบบ Periodic
25.jpg
25.jpg (30.94 KiB) Viewed 3784 times
>>INCS_2 งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน/ปีที่แล้ว
29.jpg
29.jpg (27.12 KiB) Viewed 3784 times
งบวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ
>>RATIO 1 งบวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
26.jpg
26.jpg (34.65 KiB) Viewed 3784 times
ดังนั้นงบการเงินจึงมีความมสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ต้องการ
References : งบการเงิน. “งบการเงิน”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:th.wikipedia.org/wiki/งบการเงิน.[23 พ.ค.2017]

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 16 guests