Page 1 of 1

การ Export สมุดรายวัน ในโปรแกรมบัญชี Express

Posted: 25/07/2017 2:06 pm
by pleng
การ Export สมุดรายวัน ในโปรแกรมบัญชี Express

การบันทึกบัญชี พนักงานบัญชีจะต้องรวบรวมรายการค้าเพื่อบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งในบางกิจการอาจจะมีการแยกสมุดรายวันออกเป็นหลายประเภท เช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย ถ้าหากจะ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') สมุดรายวัน ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการ Export สมุดรายวัน ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Journal1.png
Journal1.png (12.51 KiB) Viewed 1819 times
2.การแสดงรายงานสมุดรายวัน
หมายเลขที่ 1 >> 5.รายงานบัญชี
หมายเลขที่ 2 >> 2.สมุดรายวัน
หมายเลขที่ 3 >> เลือกรูปแบบการแสดงรายงาน
หมายเลขที่ 4 >> เลือกสมุดรายวันและวันที่ที่ต้องการจะให้แสดงผล
หมายเลขที่ 5 >> กดพิมพ์
Journal2.png
Journal2.png (20.91 KiB) Viewed 1819 times
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Journal3.png
Journal3.png (21.76 KiB) Viewed 1819 times
3.การ Export สมุดรายวัน
หากกดเลือกจอภาพ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นแบบรายงาน
หรือถ้าหากต้องการจะ Save (เซฟ) ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF (พีดีเอฟ) สามารถทำตามได้ดังนี้
กดที่ไอคอนเครื่องปริ้น
Journal4.png
Journal4.png (20.83 KiB) Viewed 1819 times
หมายเลขที่ 1 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ PDF
หมายเลขที่ 2 >> กดตกลง
Journal5.png
Journal5.png (25.73 KiB) Viewed 1819 times
4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Journal6.png
Journal6.png (27.34 KiB) Viewed 1819 times