เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

เส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Post by taemmynatchapon » 11/06/2018 6:46 pm

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทุกกิจการ

บุคคลที่จะเป็นผู้สอบบัญีรับอนุญาตได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี มีความรู้ในเรื่องบัญชีอย่างถูกต้อง
2.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
3.เก็บชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 3,000 ชั่วโมงภายใน 3 ปี
4.ต้องผ่านการทดสอบ จำนวน 6 รายวิชา
-การบัญชี1
-การบัญชี2
-การสอบบัญชี1
-การสอบบัญชี2
-กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
-คอมพิวเตอร์กับกาสอบบัญชี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 41 guests