Page 1 of 1

การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท

Posted: 03/07/2018 5:41 pm
by praphasri
การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท
การคำนวณค่าเสื่อมราคา ทำเพื่อกระจายการบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี ตามอายุการให้งานของทรัพย์สินนั้นว่าจะสามารถใช้งานได้กีปีจึงจะหมดอายุการใช้งาน

1.ข้อมูลเบื้องต้นที่เราต้องรู้ก่อนการคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้
 • 1.อัตราร้อยละในการคำนวณค่าเสื่อม
  ตารางการคำนวณค่าเสือม.png
  ตารางการคำนวณค่าเสือม.png (3.74 KiB) Viewed 3686 times
  2.สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อม
  • สูตรคำนวณค่าเสือมราคา =ราคาทุนxอัตราร้อยละxระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินมา/ระยะเวลาทั้งปี

   สูตรการคำนวณราคาซาก = ราคาทุน x อัตราร้อยละของราคาซาก
  3.ทรัพย์สินที่เราซื้อมา ราคาทรัพย์สิน ระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา/วันที่ซื้อทรัพย์สินนั้น

  4.ระยะเวลาที่จะคิดค่าเสื่อม
ตัวอย่าง
บริษัท เอเซียเพลส จำกัด ได้ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ในราคา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาของปี 2561 และอยากทราบว่าค่าเสื่อมราคาจะหมดในปีไหน ให้คำนวณโดยคิดค่าซาก 2%


2.การคำนวณค่าเสื่อมราคา

การคำนวณราคาซาก = 10,000 x 2/100
 • = 200
ราคาทุนที่ใช้ในการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา = 10,000 - 200
 • = 9,800
ค่าเสื่อมราคา ปี 2561 = 9,800 x 20/100 x 214/365
 • = 1,149.15
ค่าเสื่อมราคาเต็มปี = 9,800 x 20/100 x 365/365
 • = 1,960.00
ค่าเสี่อมราคาที่ิคิดเต็มปี = 1,960.00 x 4 ปี
 • = 7.840.00

ค่าเสื่อมราคา ปี 2566
= 9,800 x 20/100 x 151/365
 • = 810.85

3.สรุปค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

 • ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 1.png
  ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 1.png (3.48 KiB) Viewed 3686 times
4.ตอบคำถามตัวอย่าง
 • ค่าเสื่อมราคาของปี 2561 เท่ากับ 1,712.60
  ค่าเสื่ิอมราคาเครื่องปริ้นเตอร์จะหมดในปี 2566
จากการคำนวณค่าเสื่อมราคาเครื่องปริ้นเตอร์ตามตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์สำนักงาน โดยคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 เป็นการยกตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละประเภทก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันค่ะ