การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีผลรวมจำนวนปี โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีผลรวมจำนวนปี โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

Post by taemmynatchapon » 06/07/2018 5:31 pm

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีผลรวมจำนวนปี (Sum-of- Years’Digits Depreciation) สามารถใช้ฟังก์ชั่นทางการเงินในการคำนวณโดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้
 • SYD(cost,salvage,life,per)
Cost ราคาทุนของสินทรัพย์
Salvage มูลค่าเศษซากของสินทรัพย์
Life อายุการใช้งานของสินทรัพย์
Per คาบเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

การคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีนี้จะได้ค่าเสื่อมราคาที่มีจานวนสูงในปีแรก ๆ และลดลงในปีต่อ ๆ มา เช่นเดียวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีลดลงทุกปี จากตัวอย่าง ข้างต้นสามารถแสดงการคำนวนโดยใช้ฟังก์ชั่น SYD ได้ดังนี้

ตัวอย่าง บริษัท อิลูเมีย จำกัด ได้จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้การดำเนินงานของบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ในราคาทุน 25,000 บาท โดยคาดว่าจะให้ประโยชน์ เท่ากับ 5 ปี และมีมูลค่าซากเท่ากับ 2,500 บาท
 • 1.ทำการแทนค่า ราคาทุน มูลค่าซาก และอายุการใช้งานจากตัวอย่างตามภาพ
Image


 • 2.ทำตารางขึ้นมาเพื่อคำนวนค่าเสื่อมราคา
Image

 • 3.ทำการแทนค่าในสูตรฟังก์ชัน โดย cost=ราคาทุน, salvage=มูลค่าซาก, life=อายุการใช้งาน, period=ปีที่จะคำนวนค่าเสื่อมราคา
Image

 • จะได้ค่าเสื่อมราคาปีแรกออกมา
Image


 • กด F4 ล็อกเซลล์เพื่อที่จะสามรถ Copy สูตรได้
Image


 • 4.หาค่าเสื่อมราคาสะมสมโดย โดยนำ ค่าเสื่อมราคาสะสมปีก่อนหน้า+ค่าเสื่อมราคาของปี แต่สินทรัพย์เพิ่งซื้อเป็นปีแรกจึงมีแค่ค่าเสื่อมราคาสะสมของปี
Image


Image

 • 5.หาราคาตามบัญชี โดยนำ ราคาทุน-ค่าเสื่อมราคาสะสม กด F4 ล็อกค่าเพื่อ Copy สูตร
Image

 • ราคาตามบัญชีของปีแรก
Image


 • 6.ลากเพื่อ Copy สูตรลงมาจะได้ค่าเสื่อมราคาปีต่อๆมา
Image

 • ึึ7.หาค่าเสื่อมราคาสะสมโดย นำค่าเสื่อมราคาสะสมปีก่อนหน้า+ค่าเสื่อมราคาปีนี้
Image


Image

 • ลากเพื่อ Copy สูตรลงมา ก็จะได้ค่าเสื่อมราคาสะสมปีต่อๆมา
Image

 • ลากเพื่อ Copy สูตรลงมา ก็จะได้ราคาตามบัญชีของปีต่อๆมา
Image


 • สังเกตได้ว่า ราคาตามบัญชีปีสุดท้าย=มูลค่าซาก
Image


 • 8.แสดงค่าเป็น Charts ได้ โดยไปที่ INSERT--->Charts แล้วเลือกแบบที่ต้องการ
Image


 • ตัวอย่าง Charts ที่ได้ จะเห็นได้ว่า ค่าเสื่อมราคามีค่าเป็นเส้นตรง ส่วนค่าเสื่อมราคาะสะสมและราคาตามบัญชีมีค่าเป็นเส้นโค้ง
Image

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests