หมวดบัญชีหนี้สิน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 112
Joined: 23/07/2018 10:15 am

หมวดบัญชีหนี้สิน

Post by Lamduan » 24/07/2018 2:51 pm

หมวดบัญชีหนี้สิน

รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้านเครดิตส่วนรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทำให้หนี้สินลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต
หนี้สิน1.jpg
หนี้สิน1.jpg (7.48 KiB) Viewed 4193 times
หนี้สิน(Liabilities) คือ ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต และกิจการจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันในอนาคต ซึ่งอาจจะจ่ายในรูปของเงินสด สินทรัพย์ หรือบริการ

หนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.หนี้สินหมุนเวียน(Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ครบกำหนดชำระหนี้ภายใน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า และอื่นๆ
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน(Noncurrent Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่ครบกำหนดชำหนี้เกินกว่า 1 ปี เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และอื่นๆ
หนี้สิน2.jpg
หนี้สิน2.jpg (77.58 KiB) Viewed 4193 times

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests