ความแตกต่างระหว่าง TA กับ CPA

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 112
Joined: 23/07/2018 10:15 am

ความแตกต่างระหว่าง TA กับ CPA

Post by Lamduan »

:baa: ความแตกต่างระหว่าง TA กับ CPA :baa:

ปัจจุบันผู้ที่สามารถทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
  ผู้สอบบัญชี Tax Auditor(TA) เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Account (CPA) เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบรับอนุญาตจากสถาบันวิชาชีพ

   :arrow: การขึ้นทะเบียน
    ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.98/2544
    อ้างอิง http://www.rd.go.th/publish/2695.0.html
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547
     อ้างอิง http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1103&filename=law

     :arrow: สิทธิในการปฎิบัติงาน
      ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก(ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท)
       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

       :arrow: หลักเกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
        ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.122/2545ฯ สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปฎิบัติงานตามที่สภาวิชาชีพกำหนดสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
          ปฎิบัติงานตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

          :arrow: การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
           ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 สำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัยชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่
             จัดทำรายงานการตรวจและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรดำกนดเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรสำหรับการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก
             • Similar Topics
              Replies
              Views
              Last post

             Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

             Who is online

             Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 17 guests