WACC(Weighted Average Cost of Capital)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

WACC(Weighted Average Cost of Capital)

Post by nice_13 »

WACC(Weighted Average Cost of Capital)หมายถึง ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน มีประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าควรลงทุน
หรือไม่ควรลงทุนในโครงการใดบ้างของบริษัท
คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท อีกทั้ง WACC นี้ยังสามารถใช้ในการคำนวณหามูลค่าของกิจการ และมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้อีกด้วย

สูตร WACC = wdkd(1-T) + wPkP + wekS
wd = สัดส่วนของเงินทุนหนี้สิน
wP = สัดส่วนของเงินทุนหุ้นบุริมสิทธิ์
we = สัดส่วนของเงินทุนส่วนของเจ้าของ

kd(1-T) = ต้นทุนของหนี้สิน / พันธบัตร
kP = ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์
kS = ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests