นิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

นิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

Post by Chidchanok »

คำนิยามของสินทรัพย์,หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ถูกนิยามไว้ในแม่บทการบัญชี ซึ่งมีการนิยามความหมายไว้ดังนี้

Image

1.สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต และกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน คืิอ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี (12 เดือน)
ตัวอย่างเช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี
ตัวอย่างเช่น เงินกู้ยืมระยะยาว อาคาร ที่ดิน เป็นต้น
.......................................................................
Image

2.หนี้สิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องจ่ายชำระคืนในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 หนี้สินหมุนเวียน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี
ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้การค้า เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารระยะสั้น เป็นต้น
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ เป็นต้น
........................................................................
Image

3.ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สิน ทั้งสินออกแล้ว
.......................................................................
กิจการควรบริหารสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ของกิจการให้อยู่ในระดับที่ดีิ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ เพื่อความอยู่รอดของการทำธุรกิจ ควรบริหารหนี้สินให้มีมูลค่าน้อยกว่า สินทรัพย์และส่วนของเจ้าของ

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
IT Asset Management Software
Digital Asset Management Software
โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Asset Management จัดระเบียบสินทรัพย์
Accounting แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร
อธิบายความหมายบัญชี
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25967
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: นิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

Post by mindphp »

บทความเกี่ยวกับ E-Commerce
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... merce.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 15 guests