นิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 308
ลงทะเบียนเมื่อ: 14/01/2019 9:58 am

นิยามของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

โพสต์โดย Chidchanok » 15/01/2019 6:13 pm

คำนิยามของสินทรัพย์,หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ถูกนิยามไว้ในแม่บทการบัญชี ซึ่งมีการนิยามความหมายไว้ดังนี้

รูปภาพ

1.สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต และกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน คืิอ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี (12 เดือน)
ตัวอย่างเช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลามากกว่า 1 ปี
ตัวอย่างเช่น เงินกู้ยืมระยะยาว อาคาร ที่ดิน เป็นต้น
.......................................................................
รูปภาพ

2.หนี้สิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องจ่ายชำระคืนในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 หนี้สินหมุนเวียน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี
ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้การค้า เกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมจากธนาคารระยะสั้น เป็นต้น
2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
ตัวอย่างเช่น เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ เป็นต้น
........................................................................
รูปภาพ

3.ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนี้สิน ทั้งสินออกแล้ว
.......................................................................
กิจการควรบริหารสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ของกิจการให้อยู่ในระดับที่ดีิ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ เพื่อความอยู่รอดของการทำธุรกิจ ควรบริหารหนี้สินให้มีมูลค่าน้อยกว่า สินทรัพย์และส่วนของเจ้าของ

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
IT Asset Management Software
Digital Asset Management Software
โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ Asset Management จัดระเบียบสินทรัพย์
Accounting แอคเคาน์ติ้ง คืออะไร
อธิบายความหมายบัญชี

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 49 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน