Page 1 of 1

เงินสดย่อย ( Petty Cash) คืออะไร ?

Posted: 16/01/2019 2:00 pm
by Chidchanok
เงินสดย่อย คือ เงินสดที่ใช้สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่าย เล็กๆ น้อยๆ มีการกำหนดวงเงินขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการจ่ายชำระเงินกับกิจกรรต่างๆ เช่น ค่าแท็กซี่ ค่าไปรษณี ค่าน้ำมัน เป็นต้น จะมีการตั้งวงเงินสดย่อยตามนโยบายของกิจการ ซึ่งเงินสดย่อยนี้ต้องมีพนักงานดูแลและรับผิดชอบในการจ่ายเงินสดย่อยด้วย เรียกผู้จ่ายเงินว่า ผู้รักษาเงินสดย่อย

เ.jpg
เ.jpg (48.12 KiB) Viewed 1628 times
หน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อย[/u] คือ
1.เก็บรักษาเงินสดย่อยและเมื่อมีผู้มาขอเบิกเงินสดย่อยก็ทำการจ่ายเงินตามหลักฐานที่ผู้ขอเบิกนำมาให้
2.เมื่อทำการจ่ายเงินสดย่อยแล้วให้บันทึกการจ่ายเงินในสมุดเงินสดย่อย
3.รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินสดย่อยและจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยต่อไป

เงินสดย่อยมี 2 ระบบ คือ
ระบบเงินสดย่อยแบบจำกัดวงเงิน เป็นระบบที่กิจการกำหนดวงเงินสดย่อยขึ้นมาจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม และมอบให้ผู้รักษาเงินสดย่อยรับผิดชอบ ซึ่งวงเงินสดย่อยจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มหรือลดวงเงินสดย่อย เท่านั้น
ระบบเงินสดย่อยแบบไม่จำกัดวงเงิน เป็นวิธีที่ไม่ได้กำหนดวงเงินสดย่อยไว้เป็นจำนวนแน่นอนผู้รักษาเงินสดย่อยอาจขอเบิกเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ, มากกว่าหรือน้อยกว่า เงินสดย่อยที่จ่ายไปได้ตลอดเวลา


ดังนั้น เงินสดย่อยจึงเป็นเงินสดที่มีไว้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มีจำนวนเงินไม่มากนัก และมีผู้ดูแลเงินสดย่อย นั้นคือผู้ดูแลเงินสดย่อยนั้นเอง

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
เงินสดย่อยเบิกจ่ายอย่างไร ให้เป็นระเบียบ...!!
ระบบ Petty Cash ใน ERP
การบันทึกจ่ายเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย ในโปรแกรมบัญชี Express
วิธีการใช้โมดูล selenium ตั้งค่า Petty Cash ในระบบ OpenERP7.0
สร้าง petty cash แล้ว ส่วนของ VAT ไม่มีที่กรอกข้อมูล

Re: เงินสดย่อย ( Petty Cash) คืออะไร ?

Posted: 16/01/2019 5:54 pm
by meSitti2
ไขกระจ่างเสียที