Bill of Material (BOM) คืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 591
Joined: 14/01/2019 9:55 am

Bill of Material (BOM) คืออะไร

Post by ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์ »

ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิต
Image
การผลิต (Manufacturing) คือ การนำวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตมาแปรสภาพ โดยผ่านกระบวนการผลิตตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง ออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ สินค้า (Product) และบริการให้ได้ปริมาณและมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด

โครงสร้างสินค้า Bill of Material (BOM) คือ ส่วนประกอบ วัตถุดิบ เป็นโครงสร้างหรือสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญมากในการบวนการผลิต โดย Bill of Material (BOM) ที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการผลิตควรต้องมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่

- ส่วนประกอบของสินค้า
- จำนวนของส่วนประกอบ
- รายการวัตถุดิบ
- เลขอ้างอิง (Reference)
- คำบรรยาย (Description)
- ระยะเวลาการสั่งซื้อ (Lead Time)

รายการข้างต้นจะเป็นความต้องการต่อสินค้าหนึ่งหน่วย เพื่อติดตามข้อมูล Item มากมายเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของการส่งมอบ ความต้องการใช้ และกำลังการผลิต และต้องการที่จะรู้ว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างที่ต้องการเมื่อมีการเริ่มผลิต สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีข้อมูลของ Bill of Materials (BOM)

ศูนย์ผลิตหรือศูนย์งาน (Work Center) หมายถึงสถานีงานที่ใช้ทำการผลิตขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน ซึ่งศูนย์งานอาจจะเป็นคนหนึ่งคนหรือมากกว่า หรือจะเป็นเครื่องจักรก็ได้ ที่สามารถจะถือว่า เป็นหน่วยผลิตหน่วยเดียวกันได้ และต้องกำหนดขึ้นในระบบ ERP เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนความต้องการกำลังผลิตและการจัดกำหนดการของงานอย่างละเอียด

เส้นทางการผลิต (Routing) เป็นข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป ผ่านไปตามศูนย์งานต่างๆ ในเวลาที่ผลิต (Shop Floor) อย่างละเอียด และในบางระบบจะมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติลำดับขั้นตอนศูนย์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานต่างๆ ในการตั้งเครื่องและผลิต ในทางบริษัท เส้นทางการผลิตรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือระดับทักษะที่ต้องการของผู้ผลิตได้ความต้องการในการทดสอบและอื่นๆ ด้วย และในบริษัทที่ผลิต

สินค้าบางประเภท ที่มีความซับซ้อนมาก อาจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภท Manufacturing Execution System มาเชื่อมกับระบบ ERP เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Selection_043.png
Selection_043.png (36.04 KiB) Viewed 12747 times
โครงสร้าง การทำงาน Material Resource Planning (MRP)

บทสรุป

รายการวัสดุหรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์ Bill of Material (BOM) โครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือสูตรการผลิตจะแสดงรายการของส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งนำเข้ามาประกอบเป็นสินค้าตัวแม่ และสูตรการผลิตนี้จะถูกใช้รวมกับแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule) เพื่อตัดสินใจว่าชิ้นส่วนใดบ้าง ที่สมควรจะออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งผลิต เพื่อทำการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตโดยปกติโครงการส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของ BOM

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Material Resource Planning (MRP)

OpenERP
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ERP
ถาม - ตอบธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests