Page 1 of 1

หุ้นบุริมสิทธิ คือ อะไร ?

Posted: 24/01/2019 6:57 pm
by Chidchanok
หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน คล้ายกับหุ้นสามัญ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการบริหาร มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งเจ้าของลักษณะคล้ายหนี้สิน คือ เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอัตราตายตัวและถือเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัท
หุ้นบุริมสิทธิ.jpg
หุ้นบุริมสิทธิ.jpg (18.29 KiB) Viewed 3355 times
ประเภทของหุ้นบุริมสิทธิ สามารถแบ่งออกได้ 4 ชนิด ดังนี้
1) หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) คือ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในปีที่ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลได้
2) หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสม (Non – Cumulative Preferred Stock) คือ หุ้นบุริมสิทธิชนิดที่หากปีใดไม่ได้จ่ายเงินปันผล จะไม่สามารถยกยอดไปจ่ายในปีถัดไป
3) หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับ (Participating Preferred Stock) คือ หุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือห้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญอีก หลังจากที่ได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดแล้ว
4) หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ (Non – Participating Preferred Stock) คือ หุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดเท่านั้น

ข้อดีของหุ้นบุริมสิทธิ
1. ไม่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนคืน ทำให้ธุรกิจไม่ต้องเตรียมจัดสรรเงินทุนไว้เพื่อไถ่ถอน
2. ทราบอัตราของเงินปันผลที่แน่นอน
3. ไม่ต้องมีสินทรัพย์ในการค้ำประกัน

ข้อเสียของหุ้นบุริมสิทธิ
1. ความนิยมลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิมีน้อย
2. การออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิยากกว่าหุ้นสามัญเพราะได้รับความนิยมน้อยกว่า

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Accounting software
Knowledge & line & Etc