การ Reconcile คืออะไร - การกระทบยอด

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

การ Reconcile คืออะไร - การกระทบยอด

Post by EyePornnipa »

การ Reconcile คืออะไร - การกระทบยอด
ตัวเลขในงบการเงินนั้น ได้มาจากการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี โดยนำเอาข้อมูลมาจากเอกสารหลักฐาน แต่หากในบางครั้งข้อมูลทางเอกสารอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลทางบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน กล่าวคือข้อมูลต่ำไปหรือสูงไป

ซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ จะทำให้ข้อมูลทางบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่บัญชีก็จะต้องหาสาเหตุของผลต่าง ว่าเกิดจากการบันทึกบัญชีหรือเกิดจากเอกสารที่ต่ำหรือสูงไป ซึ่งในทางบัญชี เรียกว่า "การกระทบยอด (Reconcile)" โดยเป็นการหาผลต่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อได้ข้อสรุปของผลต่าง ก็จะพิจารณาว่าผลต่างมีสาระสำคัญ ควรที่จะปรับปรุงรายการหรือไม่ ตัวอย่างบัญชีที่ส่วนใหญ่จะทำการกระทบยอด คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น

>>บัญชีเงินฝากธนาคาร
จะเป็นการกระทบยอดตามบัญชี(ระบบบัญชี) กับ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(Book Bank) หรือที่เรียกว่า การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาร
ซึ่งสาเหตุ มีดังนี้ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

>>บัญชีลูกหนี้การค้า หรือบัญชีเจ้าหนี้การค้า
จะเป็นการกระทบยอดจากเอกสารหลักฐานที่ได้จากการขอยืนยันยอด กับ ยอดตามบัญชี(ระบบบัญชี) ซึ่งสาเหตุของการเกิดผลต่างมีหลายสาเหตุ เช่น ทางบัญชีลูกหนี้การค้าสูงกว่าหนังสือยืนยันยอด เกิดจากบัญชียังไม่ได้คีย์รับชำระ แต่ลูกหนี้ตัดรับชำระแล้ว เป็นต้น

>>บัญชีสินค้าคงเหลือ
จะเป็นการกระทบยอดรายการตามบัญชี(ระบบบัญชี) กับ รายการจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น ตรวจนับได้มากกว่ารายงาน เนื่องจากลูกค้าฝากของไว้ที่คลัง ยังไม่ได้ขนส่งออกไปจากบริษัท

นี้เป็นเพียงตัวอย่างรายการกระทบยอดบัญชีบางส่วน ยังมีอีกหลายๆบัญชีที่จะต้องพิสูจน์ความถูกต้องโดยวิธีการกระทบยอด ซึ่งในการกระทบยอดต่างๆจะต้องสามารถระบุสาเหตุ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือได้เช่นกัน และถ้าจะกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ การกระทบยอด คือ วิธีทางบัญชีวิธีหนึ่งในการหาข้อมูลที่่ถูกต้อง หากเกิดกรณีผลต่าง

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests