ขั้นตอน และ วิธีการ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ขั้นตอน และ วิธีการ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP

Post by EyePornnipa »

ขั้นตอน และ วิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบ e-GP มีขั้นตอน ดังนี้

Electronic Government Procurement (e-GP) คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นศูนย์กลางการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐต้องการทราบข้อมูลของผู้ค้า ก็สามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ได้
ดังนั้น หากผู้ค้ารายไหนต้องการทำการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐไว้นั้นเอง


ก่อนการลงทะเบียน จะต้องตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในระบบ e-GP ดังนี้
>> Internet Explorer v.11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome v.40 ขึ้นไป
>> ตั้งค่าปลดล็อคหรืออนุญาต popup ใน Internet Explorer หรือ Google Chrome

1.ลงทะเบียนออนไลน์ ต่อกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th

>> เมื่อเรากดเข้าไปจะเจอหน้าแสดงตามภาพ ให้กด ลงทะเบียนที่นี้
2019-08-26_19-03-54.png
>> จากนั้นระบบจะแสดงหน้าถัดไปมาให้เพื่อเลือกประเภทการลงทะเบียน เลือก การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
2019-08-26_19-02-50.png
>> จากนั้นระบบจะแสดงหน้าถัดไป เลือก ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ อีกรอบ
2019-08-26_19-06-51.png
>> เมื่อเลือก ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
2019-08-17_11-56-10.png
>> ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อมูล คือ การกรอกข้อมูลในการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (เอกสารที่แนบขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ ซึ่งจะระบุไว้ที่แบบฟอร์ม)
เป็นไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 2 mb เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดลงทะเบียน
>> ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้
>> ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน
>> ขั้นตอนที่ 4 จบการลงทะเบียนออนไลน์

ตัวอย่าง แบบแจ้งการลงทะเบียน
2019-08-17_12-14-52.png
2019-08-17_12-14-52.png (125.61 KiB) Viewed 651 times
2.ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญบริษัท ลงในแบบแจ้งการลงทะเบียน

และแนบสำเนาเอกสาร รับรองสำเนา ลงนามและประทับตราบริษัท >>
-หนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน 60 วัน
-หนังสือบริคณสนธิ (บอจ.2)
-หนังสือบริคณสนธิ (บอจ.2) ฉบับแก้ไข(ถ้ามี)
-สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

จัดส่งไปที่ >>
-สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง >> สถานประกอบการตั้งอยู่กรุงเทพฯ
-สำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ >> สถานประกอบการตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค

3.เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน

4.เจ้าหน้าที่แจ้งผลการลงทะเบียนทาง E-mail ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะบียนออนไลน์

5.เข้าสู่ระบบครั้งแรก ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้ง เมื่อได้รับแจ้งผลทาง E-mail ให้เข้าไปแก้ไขรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่

ุ6.การใช้งานในระบบครั้งต่อไป เมื่อกำหนดรหัสผู้ใช้ถาวรและรหัสผ่านใหม่ เพื่อพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

เพิ่มเติม กรณีการลงทะเบียนไม่ผ่านการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลแจ้งตอบกลับมาว่า การลงทะเบียนไม่ผ่านการอนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
เช่น เอกสารไม่ลงนามประทับตราและเป็นสำเนา ในระบบขาดไฟล์หนังสือรับรอง เอกสารไม่รับรองสำเนาลงนามประทับตรา หรือ ขาดไฟล์หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไข เป็นต้น

อ้างอิง
http://invent.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/คุ่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ-ปปช.pdf
http://kmops.moph.go.th/index.php/km-test/2012-09-19-04-20-48/165-egp
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 13 guests