ทำความรู้การปิดบัญชี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินไปประกอบในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ทำความรู้การปิดบัญชี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินไปประกอบในการตัดสินใจวางแผนธุรกิจ

Post by nutchasn »

การปิดบัญชี (Closing Entries) ต้องมีปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง จะเริ่มจากเดือนไหนถึงเดือนไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ระยะเวลา12เดือน ตามปีปฎิทิน
คือวันที่ 1 มกราคม ถึง31 ธันวาคม ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่ากิจการมีกําไรหรือขาดทุนเท่าไร

การปิดบัญชีสามารถ แยกออกไปเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน โดยนำรายได้มาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
แล้วปิดบัญชีเข้า "บัญชีกำไรขาดทุน" เมื่อสรุปผลเสร็จว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุน ก็จะทำการปิด"บัญชีกำไรขาดทุน" เข้า "บัญชีทุน"
**หากมีกำไรบัญชีทุนจะเพิ่ม ถ้าขาดทุนบัญชีทุนจะลด**

ตัวอย่าง การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

Image

2. การปิดบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เพื่อหายอดคงเหลือยกไป เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการว่า มีสินทรัพท์ หนี้สิน และทุนเท่าไร อะไรบ้าง
ในวันสิ้นรอบระยะบัญชีนั้นๆ

ตัวอย่าง การปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เพื่อหายอดคงเหลือยกไป

Image

Reference Links :
https://drive.google.com/file/d/1IzCMEyE9Fb0syyyN8vML3RpKR3KI2flv/view
http://www.pw.ac.th/emedia/media/tech/accounting1/lesson9.php
https://www.accountworks.co.th/single-post/Company-duty

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests