การหักลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์ที่ทำให้เสียภาษีน้อยลง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

การหักลดหย่อนภาษี สิทธิประโยชน์ที่ทำให้เสียภาษีน้อยลง

Post by nutchasn »

การหักลดหย่อนภาษี คือ สิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถเสียภาษีได้น้อยลงเมื่อทำการคำนวณภาษี หรือช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น
โดยการหักลดหย่อนภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้เสียภาษี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว การหักลดหย่อนจะมี ดังนี้
- การหักลดหย่อนของบุคคคธรรมดาหรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
1. ผู้มีเงินได้
หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
2. คู่สมรส (ไม่มีเงินได้)
หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
3. ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
หักลดหย่อนรวมกันได้ ไม่เกิน 120,000 บาท
4. บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม
หักลดหย่อน บุตรชอบด้วยกฎหมายหักได้ไม่จำกัดจำนวน หากนำบุตรบุญธรรม
มาหักรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน )

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
หักลดหย่อน หากอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อนคนละ30,000บาท และสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ30,000 บาท
6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ
หักค่าลดหย่อน คนละ60,000 บาท
7. ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป)
8. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
หักลดหย่อนได้ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท
9. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หักลดหย่อนได้ ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษีแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้
10. เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
หักลดหย่อนได้ เท่าที่ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ

11. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบชำนาญ
หักลดหย่อนได้ หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
12. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ
หักลดหย่อนได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13.ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
หักค่าลดหย่อนได้ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้นแต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า7 ปี
14. ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น
หักค่าลดหย่อนได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หักค่าลดหย่อนได้ เท่าที่จ่ายจริง
16. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
หักค่าลดหย่อนได้ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทแต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
17. เงินบริจาค เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและอื่นๆ
หักค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน


- กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
หักค่าลดหย่อนได้ 60,000 บาท
- กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล
หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
- คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

และทั้ง 3 กรณี จะหักลดหย่อนค่าบริจาค ได้ดังนี้
1. เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
2. เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน


Reference Links :
https://moneyhub.in.th/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/
axclinic.mof.go.th/ข่าวประกาศ-66-มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับการบริจาค.html
https://www.prosoftibiz.com/Article/Detail/55170
https://th.zapmeta.com/ws?q=%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3&asid=zm_th_gc2_02&abt=1&mt=e&nw=s&de=c&ap=&kid=kwd-116850734941&aid=18817928100&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9mXghT9pO6s6G-LsaAvNbHkMYSnfpPWZtGllM3Ay-JBvwHJsofIXcMaAsWDEALw_wcB

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests