ERP กับการขอเบิกเครื่องมือมาใช้จากสโตร์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sirirat
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 47
Joined: 18/05/2020 10:25 am

ERP กับการขอเบิกเครื่องมือมาใช้จากสโตร์

Post by sirirat »

ERP กับการขอเบิกเครื่องมือมาใช้จากสโตร์
ระบบการเบิกเครื่องมือเครื่องใช้ (Inventory)ก็เป็นระบบที่สำคัญไม่น้อยสำหรับธุรกิจที่จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนักในการทำงาน เช่น การก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า สะพาน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นสิทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีและจะต้องทำการคิดค่าเสื่อม จากการใช้งานด้วย แล้วค่าเสื่อมดังกล่าวยังเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท หรืออาจเป็นต้นทุนการผลิตอีกด้วย ระบบ ERP ในการควบคุมการเบิกใช้ จึงมีความสำคัญมากในการจัดการกับสินทรัพย์ที่เป็นปัจจัยในการผลิต หรือได้มาซึ่งผลงานต่างๆในการทำงาน

ระบบงานขอเบิกใช้เครื่องมือจากสโตร์
Screenshot_28.jpg
Screenshot_28.jpg (10.45 KiB) Viewed 126 times
เมื่อหน้างานได้ขอเบิกของโดยการเปิดเอกสารขอเบิกเครื่องมือมาในระบบ และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว สโตร์จะเห็นเอกสารการขอเบิกในระบบ Inventory สโตร์จะจัดทำเอกสารเบิกของออกจากสโตร์ เมื่อมีการส่งของออกจากสโตร์ไปถึงหน้างานก็จะทำการรับของ โดยทำเอกสารยืนยันรับในระบบ และเมื่อใช้งานเสร็จก็จะส่งของคืน โดยมีเอกสารเบิกของจากไซต์งานส่งคืนในระบบ สโตร์จะเห็นเอกสารในระบบและทราบว่าจะมีการคืนของ และเมื่อของมาถึงสโตร์จะทำการตรวจสอบและยืนยันรับของที่คืน และระบุสถานะของเครื่องมือในระบบ เช่น ชำรุน ซ่อมแซม หรือตัดของออกจากคลัง เป็นต้น

ข้อดีของการใช้งานระบบ ERP ในการเบิกขอเบิกเครื่องมือมาใช้งานนั้น ทำให้สะดวกในการขอเบิกและการทำเอกสาร และทราบว่าในสโตร์มีของอะไรบ้างที่สามารถเบิกใช้งานได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปดู หรือถามกับพนักงานสโตร์ ในกรณีที่สโตร์อยู่ไกลจากหน้างาน ทำให้สามารถขอเบิกเครื่องมือได้เลย แล้วก็ยังสามารถควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรในสโตร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังติดตามเครื่องมือไม่ให้หายอีกด้วย และถ้าหากเกิดความเสียหายก็สามารถที่จะ คิดค่าเสียหายจากไซต์ที่เบิกไปได้อีกด้วย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google Adsense [Bot] and 18 guests