ในการทำบัญชี การจัดทำ งบการเงิน ของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ในการทำบัญชี การจัดทำ งบการเงิน ของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร

Post by Duanghathai Termtem »

สำหรับการจัดทำงบการเงินของกิจการไม่แสวงหาผลกำไรนั้น อาจจะมีบางเรื่องที่มีความแตกต่างกับกิจการโดยทั่วไปอยู่บ้าง และถึงแม้ว่ากิจการไม่แสวงหาผลกำไร จะดำเนินงานโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากำไรก็ตาม แต่กฏหมายก็ได้มีการกำหนดให้กิจการเหล่านี้ ต้องจัดทำงบการเงินด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น งบรายได้ค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) หรือ งบแสดงฐานการเงิน เป็นต้น

Image

ประเภทบัญชี
ประเภทบัญชีของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพย์ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร รายได้ค้างรับ เงินลงทุน และบัญชีอื่นๆ ที่เป็นรายการสินทรัพย์ หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการ
2. หนี้สิน ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ และบัญชีอื่นๆ ที่เป็นหนี้สิน หรือขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการ
3. ทุน อาจจะเป็นในรูปของเงินกองทุน หรือ ทุนสะสม
4. รายได้ ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียม และ ค่าบำรุงของสมาชิก ดอกเบี้ยรับต่างๆ รายได้จากการลงทุน รายได้ค่าบริการ รายได้จากเงินบริจาค หรือ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการบริการต่อสังคม หรือ สมาชิก (เช่น เงินบริจาค ทุนการศึกษา)

การจัดทำงบการเงินของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร
1. งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล
ซึ่งเป็นรายงานที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของมูลนิธิ สมาคม และ สโมสร โดยประกอบไปด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และ ทุนสะสมของกิจการ ซึ่งแสดงยอด ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ากิจการมีฐานะการเงินเป็นอย่างไร
2. งบรายได้ค่าใช้จ่าย
เป็นงบที่จะะแสดงถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ ซึ่งการทำงบนี้ให้ยึดตามหลักเหมือนการจัดทำงบกำไรขาดทุนทั่วไป โดยยึดหลักการให้บริการ และประโยชน์ที่จะได้รับในระหว่างงวดบัญชี ไม่สนว่าได้มีการรับเงิน หรือจ่ายเงนจริงๆหรือไม่ และรับรู้ผลการดำเนินงานที่เป็น รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับ กำไรสุทธิ ในงบกำไรขาดทุนปกติ
3. งบรายรับรายจ่าย
เป็นงบที่แสดงถึงรายการเงินสดรับ และเงินสดจ่าย ทั้งหมดของกิจการ แสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ระหว่างงวดบัญชี โดยยึดหลักการเดียวกับ งบกระแสเงินสด ซึ่งแสดงยอดคงเหลือของเงินสดและเงินฝากธนาคาร และกฏหมายระบุว่ากิจการสามารถแสดงรายงานในรูปของงบกระแสเงินสดได้
4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน
เป็นรายงานที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่งนของเงินกองทุนและเงินทุนสะสมของกิจการ
5. หมายเหตุและรายละเอียดต่างๆ ประกอบงบการเงิน
เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ที่เพียงพอสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการ และให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลมาใชช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อได้

และนี่คือความแตกต่างของการจัดทำงบการเงิน ของกิจการทั่ววไป และกิจการไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจน โดยเฉพาะ ชื่อของงบการเงิน ที่ต้องสื่อให้รงกับวัตถุประสงค์ของกิจการประเภทนี้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดขึ้น ผู้อ่านครมีการศึกษาการจัดทำงบการเงินแบบทั่วไปด้วย เช่น งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น จะทำให้เห็นความต่างที่ชัดขึ้นได้

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 29 guests