ประเภทของต้นทุนการผลิต

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ประเภทของต้นทุนการผลิต

Post by Duanghathai Termtem »

การคำนวณต้นทุนการผลิตนั้น สามารถแบ่งได้สามส่วนคือ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสำคัญของการผลิตสินค้านั้นๆ และในขณะเดียกันนั้น การควบคุมต้นทุนนั้น จำเป็นต้องมีการแบ่งต้นทุนออกมาเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร ซึ่งการแยกแยกต้นทุนทั้งสองชนิดนี้สามารถแบ่งได้ดังนี้

ประเภทของต้นทุน
ต้นทุนคงที่
คือ ต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายในปริมาณ หรือ จำนวนที่คงที่ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าน้อยหรือมาก หรือเรียกได้ว่าเป็นรายจ่ายประจำที่กิจการต้องจ่ายอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น เงินเดือนพนักงานบัญชี ค่าสาธารณูปโภค(กรณีที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่ใช่ส่วนประกอบของการผลิต) หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่างๆ
ต้นทุนผันแปร
คือ ต้นทุนที่ผันแปรไปตามปริมาณการผลิต นั่นคือ ถ้าผลิตมาก ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง(ขึ้นอยู่กกับเกณฑ์)

การประหยัดโดยขนาด คือ การผลิตสินค้าได้ปริมาณที่มากขึ้น แต่ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
สมการต้นทุน
สมการต้นทุน
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (26.81 KiB) Viewed 170 times
ตัวอย่างการคิดต้นทุน
ผลิตสินค้าจำนวน 200 ชิ้น มีต้นทุนคงที่คิดเป็น 5,000 บาท และต้นทุนผันแปร 15 บาท/ชิ้น เมื่อบริษัทผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 500 ชิ้น อยากทราบว่าการผลิตสินค้าทั้ง 2 ครั้ง จะมีต้นทุนต่อหน่วยต่างกันเท่าไร
วิธีคิด
1. คิดต้นทุนต่อหน่วยของปริมาณการผลิตที่ 200 ชิ้น
จากสมการ ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
จะได้ ต้นทุนการผลิตรวม = 5,000 + (200*15)
ต้นทุนการผลิตรวม = 8,000 บาท
ต้นทุนการผลิต/หน่วย = 8,000 /200
ต้นทุนการผลิต/หน่วย = 40 บาท
2. คิดต้นทุนต่อหน่วยของปริมาณการผลิตที่ 500 ชิ้น
จากสมการ ต้นทุนการผลิต = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
จะได้ ต้นทุนการผลิตรวม = 5,000 + (500*15)
ต้นทุนการผลิตรวม = 12,500 บาท
ต้นทุนการผลิต/หน่วย = 12,500 /500
ต้นทุนการผลิต/หน่วย = 25 บาท
  • จากผลการคำนวณ แสดงให้เห็นว่า การผลิตในปริมาณ 500 ชิ้น ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตได้ถึง 40-25=15 บาท
ดังนั้น สำหรับกิจการที่มีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง การจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้นั้น คือการผลิตในปริมาณที่มาก แต่อย่างไรก็ตาม กิจการก็ต้องดูความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆด้วย เพื่อกันไม่ให้เกินสินค้าล้นสต็อก จนเกิดเป็นสินค้าหมดอายุการใช้งาน เพราะหากมีในปริมาณที่มากจนเกินไป อาจนำไปสู่การขาดทุนได้ ดังนั้นกิจการจำเป็นต้องหาวิธีการควบคุมอื่น เช่น การลดต้นทุนคงที่หรือค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นที่ลง (ค่าเสื่อมราคา ค่าโฆษณา เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ อยู่รอดได้

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 29 guests