คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kannaphat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 271
Joined: 15/12/2020 9:55 am

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP

Post by Kannaphat »

ERP (enterprise resource planning) การวางแผนทรัพยากรขององค์กรซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นสำหรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกๆส่วนการใช้งาน เช่น การเงิน, ทรัพยากรบุคคล, การจัดการคลังสินค้า และการจัดจำหน่าย ซึ่งระบบ ERP สามารถปรับแต่งฟังก์ชั่นต่างๆให้เข้ากับองค์กรแต่ละองค์กรได้ โดยระบบ ERP จะเหมาะกับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งในระบบ ERP จะมีคำศัพท์เฉพาะอยู่มากมาย

Financial Management เป็นการจัดการเงินทุนในองค์กร ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆด้านการเงิน เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ฯลฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยในส่วนนี้มีหน้าที่ตัดสินใจทางด้านการเงิน การลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนอีกด้วย

Human Capital Management หรือ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ เป็นการบริหารบุคลากรให้มีคุณภาพและใช้บุคคลเหล่านั้นตามความสามารถที่แต่ละคนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตัวบุคคลและองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาตัวบุคคลให้ถึงขีดความสามารถสูงสุด

Inventory Management หรือ การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นการจัดการสินค้า ซึ่งดูแลในเรื่องการสั่งสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า การจัดการโกดัง และการจัดการการผลิต โดยการบริหารคลังสินค้าจะต้องมีความรวดเร็วแต่เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

Supply Chain Management หรือ กระบวนการบริหารในทุกๆขั้นตอนรวมเข้าไว้อยู่ด้วยกัน เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ, การจัดจำหน่าย, คุณภาพการจัดการ การปฏิบัติตามนโยบาย และการผลิต

ระบบ ERP เป็นระบบที่รวมการทำงานในธุรกิจทั้งหมดทุกขั้นตอนเอาไว้ด้วยกัน ทั้งการจัดการเงินทุนในองค์กร การบริหารจัดการทุนมนุษย์ การบริหารสินค้าคงคลัง และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ในระบบ ERP

อ้างอิง
http://www.nysiissolutions.com/nysiis-suite/nysiis-suite-04-of.html
https://www.selecthub.com/enterprise-resource-planning/difference-between-erp-and-crm/
http://www.pion.co.th/KnowledgesWarehouseManagement.aspx

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests