Page 1 of 1

บัญชีประเภทสินทรัพย์

Posted: 24/03/2015 2:27 pm
by เกี่ยวกับบัญชี
บัญชีประเภทสนทรัพย์คืออะไรคะ

Re: บัญชีประเภทสินทรัพย์

Posted: 25/03/2015 6:32 pm
by wanida mutujid
การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี