ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ฝาก

ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

Post by ฝาก »

นาย ก และนาย ข เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกัน ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest