Page 1 of 1

ค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด

Posted: 06/05/2015 3:41 pm
by ประเมิน
ค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด

Re: ค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด

Posted: 08/09/2015 9:50 am
by M029
หากเป็นการให้คำปรึกษาทั่วไปเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
แต่หากเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย บัญชี เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)