ใบกำกับภาษี คืออะไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
md040
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 07/11/2016 10:37 am

ใบกำกับภาษี คืออะไร

Post by md040 »

ใบกำกับภาษี Tax invoice (แท็ก อินวอยซ์) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีต้องออกใบกำกับภาษี 2 ฉบับคือต้นฉบับและสำเนา จะต้องให้เอกสารต้นฉบับแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งทันทีหลังชำระค่าสินค้าหรือบริการ และเก็บสำเนาใบกำกับภาษีไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ประเภทของใบกำกับภาษี
 • 1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  3. ใบเพิ่มหนี้
  4. ใบลดหนี้
  5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นตามมาตรา
  6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้สำหรับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
  7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต ออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อกรมสรรพากร
ใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มประกอบไปด้วย [อ้างอิง: กรมสรรพากร]
 • 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  3. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
  5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
  7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
screenshot--2016-12-23-14-04-33.png
screenshot--2016-12-23-14-04-33.png (83.83 KiB) Viewed 288 times
ที่มาภาพ : rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxinvoice.pdf

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests