Page 1 of 1

ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

Posted: 31/07/2017 1:01 pm
by Before Dong
อยากรู้ว่า ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด หรอครับ

Re: ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

Posted: 31/07/2017 3:03 pm
by meeieis
ส่วนแบ่งทางการตลาด คือ อัตราส่วนของยอดขายสินค้าของธุรกิจเมื่อเทียบกับยอดขายทั้งหมดของในอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาหนึ่ง หรือบริษัทเรามียอดขายเป็นกี่ % ของทั้งตลาด สามารถเข้าไปดูข้อมูลของคู่แข่งได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ

ตัวอย่างเช่น ในปี 2559 บริษัท ก ขายสินค้าได้จำนวน 1,000 ชิ้น จากยอดขายสินค้าของอุตสาหกรรม จำนวน 10,000 ชิ้น แสดงว่าบริษัทนี้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น 10 % ส่วนครองตลาด เป็นแนวทางที่ใช้วัดขนาดการทำธุรกิจขององค์การอื่น ในธุรกิจเดียวกันโดยทั่วไปมีใช้วัดที่เป็นนิยม 3 วิธี คือ 1.ด้านของการบริการระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายของรวมทั้งอุตสาหกรรม 2.ด้านบริการอีกส่วนระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดในธุรกิจ 3.ด้านบริการระหว่างยอดขายของธุรกิจกับยอดขายรวมของบริษัทที่มียอดขายสูงสุด

Re: ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ใครเป็นคนกำหนด

Posted: 16/09/2017 11:55 pm
by meeieis
ผู้บริโภคเป็นคนกำหนด ซึ่งจะคิดจากยอดขายของบริษัทค่ะ