Page 1 of 1

ผู้สอบบัญชี?

Posted: 13/03/2019 3:44 pm
by สริญญา สมสา
การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ ต้องทำยังไงค่ะ อยากทราบว่า การเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องมีอะไรบ้าง

มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ต้องเรียนจบอะไรมา
ต้องมีประสบการณ์การทำงานกี่ปี

ใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ