หลักการออกเอกสารใบสำคัญและการบันทึกเงินมัดจำ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

หลักการออกเอกสารใบสำคัญและการบันทึกเงินมัดจำ

Post by EyePornnipa »

"เงินมัดจำ หรือ เงินประกัน" คือ หลักประกันตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างกันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ ซึ่งหากผิดสัญญาหรือข้อตกลง ก็จะยึดหลักประกันดังกล่าว หรือหากเมื่อครบกำหนดตามสัญญาก็จะคืนเงินมัดจำดังกล่าว ซึงเงินมัดจำ หรือเงินประกันนี้ จะไม่รวมอยู่ในค่าสินค้า หรือบริการ โดยจะเป็นการเรียกเก็บแยกต่างหากจากค่าสินค้า และบริการ โดยจะแบ่งเป็น

>> เงินมัดจำรับ คือ กิจการรับเงินประกันมา ถือเป็นหนี้สิน ที่กิจการจะต้องคืนเมื่อครบตามสัญญา หรือถ้าหากผิดสัญญาก็จะถือเป็นรายได้ของกิจการ

ตัวอย่างเช่น กรณีกิจการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจการจะเก็บเงินมัดจำ เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อครบอายุการเช่า ผู้เช่าจะต้องคืนเครื่องถ่ายในสภาพที่ดี

บันทึกบัญชีตั้งหนี้เรียกเก็บเงินมัดจำ >> ออกใบแจ้งหนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX
เครดิต เงินมัดจำรับ-นาย ก XX

ซึ่งถ้าหากวันสิ้นงวดยังไม่ได้รับชำระจะต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่ายังไม่เกิดรายการ ดังนี้
เดบิต เงินมัดจำรับ-นาย ก XX
เครดิต ลูกหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX

บันทึกบัญชีรับเงินมัดจำ >> ออกใบเสร็จรับเงิน
เดบิต เงินฝากธนาคาร XX
เครดิต ลูกหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX

บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการกรณีผิดสัญญา
เดบิต เงินมัดจำรับ-นาย ก XX
เครดิต รายได้อื่น XX

บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการกรณีคืนเงินมัดจำ
เดบิต เงินมัดจำรับ-นาย ก XX
เครดิต เงินฝากธนาคาร XX

>> เงินมัดจำจ่าย คือ กิจการจ่ายเงินประกันไป ถือเป็นสินทรัพย์ ที่กิจการจะต้องได้รับคืนเมื่อครบตามสัญญา หรือถ้าหากผิดสัญญาก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ

ตัวอย่างเช่น กรณีกิจการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กิจการจะต้องจ่ายเงินมัดจำ เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อครบอายุการเช่า กิจการจะต้องคืนเครื่องถ่ายในสภาพที่ดี

บันทึกบัญชีตั้งหนี้จ่ายเงินมัดจำ >> ได้รับใบแจ้งหนี้
เดบิต เงินมัดจำจ่าย-นาย ก XX
เครดิต เจ้าหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX

ซึ่งถ้าหากวันสิ้นงวดยังไม่ได้รับชำระจะต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่ายังไม่เกิดรายการ ดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX
เครดิต เงินมัดจำจ่าย-นาย ก XX

บันทึกบัญชีจ่ายเงินมัดจำ ดังนี้ >> ได้รับใบเสร็จรับเงิน
เดบิต เจ้าหนี้เงินมัดจำ-นาย ก XX
เครดิต เงินฝากธนาคาร XX

บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการกรณีผิดสัญญา
เดบิต ค่าใช้จ่ายอื่น XX
เครดิต เงินมัดจำจ่าย-นาย ก XX

บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการกรณีรับคืนเงินมัดจำ
เดบิต เงินฝากธนาคาร XX
เครดิต เงินมัดจำจ่าย-นาย ก XX

อ้างอิง
https://www.lawphin.com/detail/law/civil_and_commercial_code-377
http://msgconsultant.com/articledetail.php?cid=25&id=991

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests